KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządanie kryzysowe i Obrona Cywilna

 

 

Ustalenie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 

Bezpieczeństwo - kampania społeczna

TESTUJEMY SYSTEM DSP- 50

 

BEZPIECZEŃSTWO

MIEJSKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
TEL: 22 770 52 19
 

  CO ZROBIMY W SYTUACJI PROMIENIOTWÓRCZEGO SKAŻENIA PIASTOWA

Zwykle każdej wiosny media przypominają o rocznicy awarii elektrowni
w Czarnobylu w 1986 roku i skutkach tej awarii dla mieszkańców poszczególnych rejonów naszego kraju i Europy. Nieco mniej wspomina się podobne wcześniejsze tragedie jak awarię reaktora w Wielkiej Brytanii w 1957 roku, dwie katastrofy samolotów posiadających na pokładzie bomby termojądrowe w 1966 r. w Hiszpanii i w 1968 w Grenlandii, które spowodowały silne radioaktywne skażenie terenu. Prawie wcale nie pisze się natomiast o wnioskach na przyszłość jakie powinny być po takim wydarzeniach wyciągnięte i o planach działania w podobnych sytuacjach, których przecież nigdy nie będzie można wykluczyć.

Uzupełniając tę lukę informacyjną chcemy zawiadomić mieszkańców Piastowa, że Miasto ma przygotowany plan działania mającego na celu zmniejszenie negatywnych skutków napromieniowania w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Jakie zagrożenia istnieją aktualnie?

Zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy narażeni na działanie promieniowania jonizującego. Pochodzi ono ze źródeł naturalnych (tzw. naturalnego tła promieniowania) oraz z urządzeń wytworzonych przez człowieka (w tym energetyka jądrowa i urządzenia medyczne). W warunkach normalnej eksploatacji tych urządzeń sumaryczna dawka promieniowania jonizującego jest bezpieczna dla ludzi. Niestety awarie i wypadki zdarzały sie w przeszłości i mimo coraz doskonalszych zabezpieczeń mogą zdarzyć się w przyszłości. Elektrowniami, które w przypadku awarii zagrażają skażeniem terytorium naszego kraju są: litewska IGNALINO, ukraińskie RÓWNE, CHMIELNICKA i CZARNOBYL, słowackie BOHUNICE i czeskie DUKOWANY. Reaktor „MARIA” eksploatowany w Instytucie Energii Atomowej w Świerku nie zagraża terenowi naszego miasta.
W przypadku jego awarii oddziaływanie zagrożenia radiologicznego będzie zamykać się w strefie zakreślonej promieniem 6 km.

Potencjalne zagrożenie stanowi także nielegalny tranzyt materiałów promieniotwórczych przez terytorium Polski. Szczególną pozycję zajmują tutaj, wykryte w latach dziewięćdziesiątych, liczne próby handlu materiałami promieniotwórczymi pochodzącymi prawdopodobnie z państw byłego ZSRR. Bezpośrednie zagrożenie środowiska tymi substancjami w czasie przejazdu przez Polskę spotęgowane jest możliwością wykorzystania ich do celów terrorystycznych.

Nie mamy żadnego wpływu na powstanie takich niekontrolowanych zdarzeń z substancjami promieniotwórczymi, ale możemy poprzez odpowiednio szybkie i zorganizowane działanie przyczynić się do zminimalizowania szkodliwości działania na ludzi ponadnormatywnego promieniowania jonizującego poprzez jak najszybsze podanie ludności leku łagodzącego skutki napromieniowania organizmu. Do niedawna planowano w takich sytuacjach podawanie ludności leku o nazwie - płyn Lugola. Lek ten - roztwór jodku potasu zawierający stabilny jod, miał być przygotowywany bezpośrednio przed jego podaniem w czasie zaistnienia zagrożenia radiacyjnego. W zapobieganiu zachorowaniom wykorzystuje się następujący mechanizm działania jodku potasu. W pyłach radioaktywnych występuje radioaktywny izotop jodu. Gruczoł tarczycy u człowieka gromadzi zapasy jodu pobierając je z powietrza i pokarmów. Podanie doustne jodku potasu zawierającego jod stabilny sprawia, że gruczoł tarczycy mniej chłonie tego jodu radioaktywnego występującego w pyle promieniotwórczym.

Taka metoda łagodzenia skutków promieniowania poprzez podanie płynu Lugola zastosowana była (choć z opóźnieniem kilkudniowym) w roku 1986 i planowana była do zastosowania jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Obecnie przewiduję się zastosowanie innych procedur choć z wykorzystaniem tej samej zasady dostarczenia organizmowi stabilnego jodu.

Po katastrofie czarnobylskiej w Polsce powrócono do jodowania soli przeznaczonej do celów spożywczych. Każdy dorosły Polak, który używał soli kuchennej do celów spożywczych, czy chciał tego czy nie, wprowadził do organizmu ilość jodu sprawiającą, że jego tarczyca nie będzie tak bardzo chłonęła jodu radioaktywnego z powietrza. Nie przewiduje się zatem podawanie jodku potasu osobom starszym powyżej 16 lat z wyjątkiem nielicznych przypadków w których lekarz indywidualnie zaleci podanie tego leku. Dzieci i młodzież poniżej 16 lat nie nagromadziły jeszcze w gruczole tarczycy zapasu jodu wystarczającego do ochrony gruczołu przed wchłanianiem jodu radioaktywnego i dla tej grupy osób przewiduje się podanie jodku potasu w postaci tabletek. Podanie tabletek planuje się również dla kobiet ciężarnych. Zapas pastylek jodowych dla województwa mazowieckiego zgromadzony jest w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej.

Działania interwencyjne, związane ze zdarzeniem radiacyjnym, rozpoczyna Wojewoda Mazowiecki – za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego –, powiadamiając Starostę Pruszkowskiego o konieczności zastosowania na terenie powiatu działań interwencyjnych w formie dystrybucji preparatów jodowych.

Dostawę preparatów jodowych ze Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych do Powiatu Pruszkowskiego w należnej mu ilości zapewnia Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZ ZOZ) w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4, gdzie preparaty zostaną rozdzielone na porcje odpowiednie dla poszczególnych gmin powiatu pruszkowskiego, a następnie wydane gminom, celem ich dystrybucji mieszkańcom gmin.

Miasto Piastów odbiera preparaty jodowe i przewozi samochodem Urzędu Miasta do punktów podawania preparatów jodowych (nazywanych w dalszej części w skrócie PPPJ).

Zgodnie z opinią Krajowego konsultanta w dziedzinie endokrynologii wprowadzona została zasada podawania preparatów jodowych w formie tabletek następującym osobom:

1. Wszystkim osobom w przedziale wiekowym od noworodków do ukończenia 16 lat,

2. Wybranym mieszkańcom w przedziale wiekowym od siedemnastego do czterdziestego roku życia. Z tej grupy wiekowej tabletki jodku potasu mogą otrzymywać jedynie te osoby, u których, z jakichś powodów zdrowotnych będzie potrzeba zastosowania profilaktyki jodowej. Preparat może być podany wyłącznie w oparciu o indywidualne decyzje lekarskie. Szacuje się, że tylko 3% populacji w tym przedziale wiekowym będzie wymagała podania preparatu,

3. Kobietom ciężarnym.

Przeznaczone do dystrybucji preparaty jodowe są w formie tabletek zawierających jodek potasu, z których każda zawiera go 32,7 mg co odpowiada 25 mg stabilnego jodu.

W zależności od wieku pacjenta wydaje się następujące ilości tabletek na osobę:

• Noworodki od urodzenia do 3 miesięcy życia otrzymują jednorazowo po pół tabletki (12,5 mg jodu);

• Noworodki powyżej 3 miesięcy życia i dzieci do 2 lat otrzymują po 1 tabletce (25 mg jodu);

• Dzieci w wieku powyżej 2 lat do 6 lat otrzymują jednorazowo po 2 tabletki (50 mg jodu);

• Dzieci powyżej 6 roku oraz młodzież do 16 lat otrzymują jednorazowo po 4 tabletki (100 mg jodu);

• Kobiety ciężarne otrzymują jednorazowo po 4 tabletki (100 mg jodu);

• Pozostałe osoby, którym przewiduje się podawanie preparatu tj młodzież powyżej 16 lat oraz dorośli do lat 40 otrzymują jednorazowo po 4 tabletki (100 mg jodu).

Sygnał Wojewody Mazowieckiego, uruchamiający procedury dystrybucji preparatów jodowych ludności powiatu pruszkowskiego, będzie zobowiązaniem do podjęcia natychmiastowych działań przez wszystkie osoby zaangażowane w dystrybucję tych preparatów bez względu na porę dnia i tygodnia.

Według kalkulacji Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, czas przeprowadzenia wszystkich operacji, zakończonych podaniem preparatów ludności, w najmniej korzystnych warunkach atmosferycznych, nie powinien przekraczać 10 godzin od chwili rozpoczęcia działań przez Wojewodę Mazowieckiego.

Organizacja dystrybucji preparatów jodowych mieszkańcom Piastowa i osobom czasowo przebywającym na terenie miasta.

Przydzielona porcja preparatów dla miasta Piastowa będzie w Powiatowym Punkcie Dystrybucyjnym (szpitalu) przekazana upoważnionemu przez Burmistrza kurierowi i przewieziona samochodem urzędu miasta do głównego punktu podawania preparatów jodowych (GPPPJ) zorganizowanym w oparciu o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Gimnazjum nr 1 przy ulicy K. Pułaskiego 6/8. Kurier dostarcza do głównego PPPJ w Gimnazjum nr 1 całą odebraną ze szpitala ilość preparatów jodowych, rozpakowuje i dzieli ją na osiem części w ilościach ustalonych przez burmistrza (przedstawiciela burmistrza), stosownie do aktualnych potrzeb zamkniętych punktów podawania preparatów jodowych.

• jedna porcja uwzględnia potrzeby PPPJ Szkoły Podstawowej nr 1 oraz mieszkańców z obwodu wyborczego nr 1 i 2 przy ul. J. Brandta 22;

• druga porcja uwzględnia potrzeby PPPJ Gimnazjum nr 2 oraz mieszkańców

z obwodu wyborczego 3 i 10 przy ulicy Al. Tysiąclecia 5;

• trzecia porcja uwzględnia potrzeby PPPJ Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców z obwodu wyborczego 6 i 7 przy ulicy Al. Krakowska 20;

• czwarta porcja uwzględnia potrzeby PPPJ Przedszkola nr 4 oraz mieszkańców z obwodu wyborczego nr 4 i 5 przy ul. Żbikowska 5;

• piąta porcja uwzględnia potrzeby PPPJ Gimnazjum nr 1 oraz mieszkańców z obwodu wyborczego nr 8 i 9 przy ul. K. Pułaskiego 6/8;

• szósta porcja uwzględnia potrzeby PPPJ Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół przy ul. 11 Listopada 2A;

• siódma porcja uwzględnia potrzeby PPPJ ZAP Sznajder przy ul. Warszawska 47;

• ósma porcja uwzględnia potrzeby PPPJ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” dla osób czasowo przebywających na terenie Piastowa oraz pozostałych osób.

Kurier przekazuje za pokwitowaniem preparaty jodowe (z określeniem ilości) kierownikowi miejskiego PPPJ, a pozostałe dwie porcje wiezie do Punktów Podawania Preparatów Jodowych przy Alei Legionów 11, gdzie przekazuje je (również za pokwitowaniem) kierownikom tych punktów dystrybucyjnych.

Kierownicy w/w zamkniętych punktów podawania preparatów jodowych w porozumieniu z pracującymi tam lekarzami wydają określone porcje leku pacjentom tych placówek i sporządzają rejestr osób zaopatrzonych w preparaty jodowe, który po zakończenie dystrybucji leku przekazują burmistrzowi miasta.

Na stanowiskach dystrybucyjnych pracuje po dwie osoby. Jedna zajmuje się rejestrowaniem pacjentów, druga przygotowuje i wydaje porcje pastylek odpowiednią do wieku pacjenta.

Za wydzielenie pomieszczeń oraz mebli i sprzętów na potrzeby Punktu Podawania Preparatów Jodowych, pracowników do obsługi poszczególnych stanowisk oraz za całokształt organizacji poszczególnych punktów odpowiedzialni są Dyrektorzy wyznaczonych obiektów. Za bieżącą organizację na poszczególnych stanowiskach pracy, rejestrowanie pacjentów, porcjowanie tabletek oraz za zachowanie higienicznych warunków i jakość obsługi pacjentów odpowiada Kierownik Punktu Podawania Preparatów Jodowych wyznaczony przez tych Dyrektorów.

Mieszkańcy dowiedzą się o potrzebie zaopatrzenia się (i dzieci) w lek z Komunikatu Specjalnego Burmistrza Miasta Piastów. Komunikat ten będzie podany do wiadomości mieszkańców przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych możliwości, w tym internet, rozplakatowanie, odczytywanie przez urządzenia nagłaśniające w miejscach zwartej zabudowy i skupisk ludności. We własnym interesie mieszkańcy miasta i osoby czasowo tu przebywające powinny udać się jak najszybciej do wskazanego w komunikacie miejsca i zażyć przygotowaną porcję leku.
Autor niniejszej informacji wyraża nadzieję, że nie dojdzie do promieniotwórczego skażenia Piastowa i nie będzie konieczności zastosowania w praktyce zaplanowanych przedsięwzięć, ale jeżeli jednak takie zdarzenie nastąpi to możliwe będzie zmniejszenie jego negatywnych skutków poprzez jak najszybsze podanie leku w sposób zorganizowany.

Za największy błąd polskich władz, po wystąpieniu katastrofy czarnobylskiej, uważa się ukrywanie przed społeczeństwem zaistniałego zagrożenia i nie podejmowanie przez kilka dni żadnych działań. Podając do publicznej wiadomości podstawowe ustalenia przygotowanego przez miasto planu, chcemy przygotować mieszkańców miasta do takich zdarzeń zanim one wystąpią.