KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja Dzieci Mazowsza

FUNDACJA DZIECI MAZOWSZA                                                 

05-820 Piastów
Aleja Krakowska 14

tel. 609 602 602; 500 396 764

22 720 56 48     fax. 22 720 56 49

e-mail : dziecimazowsza@onet.pl

www.dziecimazowsza.pl

Fundacja typu non-profit

Cele działania fundacji

1. Rozwój dzieci i młodzieży w zakresie umacniania szeroko rozumianych więzi społecznych, w tym rodzinnych i koleżeńskich oraz kształtowania postaw patriotycznych;

2. Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz wszelkich dostępnych form jej pomocy w obszarze budowania więzi, wychowania i problemów wychowawczych;

3. Rozwój potencjału intelektualnego i twórczego dzieci i młodzieży;

4. Pomoc i rehabilitacja niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz ich otoczeniu;

5. Ochrona i promocja zdrowia;

6. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodych ludzi poprzez umożliwienie im dostępu do edukacji i rozwijanie zainteresowań oraz życiowych ambicji;

7. Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

8. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

10. Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej;

11. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

12. Organizowanie konferencji, debat, wystaw, warsztatów, konkursów i spotkań sesyjnych;

13. Organizowanie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;

14. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego dla dzieci, młodzieży oraz ich otoczenia;

15. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

16. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;

17. Prowadzenie akcji szkoleniowych dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego, ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń antyterrorystycznych;

18. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie obronności wśród dzieci i młodzieży;

19. Prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych;

20. Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;

21. Działalność wydawniczą i badawczą;

22. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządami, placówkami oświatowymi, naukowo-badawczymi i ochrony zdrowia, uczelniami, organizacjami gospodarczymi oraz pozarządowymi, firmami świadczącymi usługi profesjonalne oparte na wiedzy oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji