KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres kompetencji II z-cy burmistrza

Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
2. Zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności,
3. Nadzorowanie pracy niżej wymienionych referatów i samodzielnych stanowisk:
- Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami,
- Referatu Budownictwa i Architektury,
- Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury Fizycznej i Sportu.