KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres kompetencji burmistrza

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i określanie sposobu wykonywania uchwał,
2. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
3. Wykonywanie budżetu,
4. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5. Kierowanie bieżącymi sprawami Miasta Piastowa oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
6. Zaciąganie zobowiązań finansowych,
7. Rozstrzyganie indywidualnych spraw w drodze decyzji administracyjnych,
8. Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Miejskiego i sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec zatrudnionych pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz bezpośredniego nadzoru nad:
          1) Urzędem Stanu Cywilnego,
          2) Referatem ds. Obronnych, OC i Reagowania Kryzysowego,
          3) Samodzielnym Stanowiskiem Radcy Prawnego,
          4) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
          5) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
          6) Referatu ds. Zamówień Publicznych.