KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program ochrony środowiska Miasta Piastowa

Uchwała Nr XLVI / 242 / 2005
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 15 marca 2005r.

w sprawie: przyjęcia "Programu ochrony środowiska Miasta Piastowa".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Rada Miejska w Piastowie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się "Program ochrony środowiska Miasta Piastowa" w brzmieniu określonym w załączniku o uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Do pobrania:
Program ochrony środowiska Miasta Piastowa (wielkość pliku: 2.2 MB; format: PDF) Załącznik do pobrania poniżej.

Załączniki: