KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "Wojska Polskiego - północ".


UCHWAŁA NR XX/87/2007
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa "Wojska Polskiego - północ"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr LXVIII/331/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa "Wojska Polskiego - północ", po zbadaniu i stwierdzeniu zgodności niniejszego planu z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Piastowa, Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

Rozdział I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1.

OBSZAR OBJĘTY PLANEM

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części północnego Piastowa dla obszaru ograniczonego:
1. od północy: projektowaną ul. L. Lisa Kuli i północną granicą działek położonych po stronie północnej ul. Ożarowskiej,
2. od południa: ul. gen. J. Sowińskiego i południową granicą działek po południowej stronie ul. Ożarowskiej,
3. od wschodu: wschodnią granicą działek po wschodniej stronie Al. Krakowskiej,
4. od zachodu: wschodnią granicą pasa drogowego Al. J. Piłsudskiego.
2. Objęte niniejszą uchwałą ustalenia w granicach terenów określonych jw., zwane są dalej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "Wojska Polskiego - północ" a w skrócie planem.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1. rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - rysunek planu pokazuje granice obszaru objętego planem,
2. wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnięciem o sposobie ich rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
ZAKRES STANOWIENIA RYSUNKU PLANU

1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania:

Tereny komunikacji

wymiary:

Następujące oznaczenia na rysunku planu są elementami informacyjnymi planu (nie podlegają uchwaleniu):

 

3. Ponadto charakter informacyjny mają symbole i oznaczenia geodezyjne zawarte na mapie sytuacyjno - wysokościowej, na której wykonany został rysunek planu.

§ 3.
WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZAWARTYCH W TEKŚCIE UCHWAŁY

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
2. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,
3. usługach - należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niż usługowe i urządzenia służące działalności, której celem jest zaspakajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzającej bezpośrednio metodami przemysłowymi, dóbr materialnych. Usługi mogą występować jako:
1. nieuciążliwe - to jest usługi o charakterze bytowym, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki i nie będące przedsięwzięciami, dla których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ani przedsięwzięciami, dla których taki obowiązek może być wymagany - pod warunkiem, że nie powodują wzrostu poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (w tym odorów) poza terenem, do którego prowadzący usługi ma tytuł prawny - prowadzenie usług nieuciążliwych nie może powodować wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego,
2. o ograniczonej uciążliwości - to jest nie spełniające wyżej wymienionych wymogów lub będące przedsięwzięciami, dla których obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic działki własnej - stwierdza się, że w dniu podejmowania niniejszej uchwały ww. przepisami są:
1. ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.).,
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573);
3. uciążliwe - to będące przedsięwzięciami, dla których obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - stwierdza się, że w dniu podejmowania niniejszej uchwały ww. przepisami są ustawa i rozporządzenie jw.,
4. liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o przeznaczeniach jednoznacznie określonych właściwym sobie symbolem, zgodnie z rysunkiem planu,
5. nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie, określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej terenu,
6. obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą obligatoryjną odległość projektowanych budynków od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
7. maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną w planie nieprzekraczalną ilość kondygnacji naziemnych budynku oraz nieprzekraczalny pionowy wymiar budynku w metrach, mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku (nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych) do najwyższego punktu przekrycia dachu,
8. terenie komunikacji - należy przez to rozumieć teren komunikacji kołowej i pieszej wraz z urządzeniami pomocniczymi i infrastrukturą techniczną,
9. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej wraz z dopuszczoną przepisami prawa powierzchnią tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację,
10. strefach uciążliwości - należy przez to rozumieć ustanowione w planie strefy, określone orientacyjnie na rysunku planu, w których oddziaływanie istniejących i projektowanych obiektów i terenów stanowi uciążliwość dla terenów sąsiednich, w szczególności strefami takimi są strefy oddziaływania hałasu od dróg publicznych,
11. zabudowie pierzejowej - należy przez to rozumieć zwartą zabudowę wzdłuż obowiązującej linii zabudowy z możliwością pozostawienia niezbędnych bramowych przejść i przejazdów.

§ 4.
USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW

1. Ustala się następujący podział na tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania:
1. MN1/U, MN2/U, MN3/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,
2. MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług,
3. MW/MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usług,
4. U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5. KD - tereny komunikacji.
2. Dla terenów komunikacji KD ustala się następujący podział:
1. KDZ - tereny dróg publicznych - ulica zbiorcza,
2. KDL - tereny dróg publicznych - ulice lokalne,
3. KDD - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe,

§ 5.
USTALENIA W ZAKRESIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA

1. Plan dopuszcza realizację obiektów i funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale II oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Stwierdza się, że w dniu podejmowania niniejszej uchwały takim przepisem jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póżn. zm.).
2. Ustala się, ze na całym obszarze objętym planem można lokalizować zadania dla realizacji celów publicznych, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ramach funkcji i zasad zagospodarowania dopuszczonych niniejszym planem.
3. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu dla poszczególnych terenów.
4. W przypadku budynków i obiektów, powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu:
1. dopuszcza się ich remonty i przebudowę, także w sytuacji jeśli usytuowane są niezgodnie z linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu,
2. dopuszcza się ich rozbudowę pod warunkiem, że:
1. nie spowoduje ona przekroczenia parametrów określonych ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów,
2. w przypadku budynków i obiektów usytuowanych niezgodnie z wyznaczoną na rysunku planu linią zabudowy, rozbudowa nie spowoduje przybliżenia budynku czy obiektu do linii rozgraniczającej terenu.
5. Na terenach objętych planem zasady kształtowania zabudowy określa się następująco:
1. ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy zgodnie ze wskaźnikami określonymi dla poszczególnych terenów,
2. dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości dla punktowych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, zwiazanych z infrastrukturą, jak maszty, anteny oraz inne obiekty o podobnym charakterze,
3. ustala się, że wymagania dotyczące wysokości budynków nie dotyczą budynków powstałych przed uchwaleniem niniejszego planu,
4. nie dopuszcza się nadbudowy istniejących budynków powyżej maksymalnej wysokości określonej niniejszym planem dla terenu, na którym budynek się znajduje,
5. ustala się, że wymagania dotyczące minimalnej wielkości działki nie dotyczą działek powstałych w wyniku podziałów dokonanych przed uchwaleniem niniejszego planu,
6. ustala się, że wymagania dotyczące:
1. wielkości powierzchni biologicznie czynnej,
2. ilości miejsc parkingowych,
3. odprowadzenia wód opadowych,
4. miejsc dla pojemników na odpady,
5. uciążliwości obiektów,
odnoszą się do terenu działki budowlanej, z wyjątkiem przypadków określonych w ustaleniach szczegółowych,
7. dopuszcza się powstanie budynków, budowli i urządzeń obsługi inżynieryjnej, dodatkowych elementów układu komunikacyjnego tzn: ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, parkingów, ścieżek rowerowych, ew. poszerzeń terenu komunikacji, zieleni towarzyszącej, zieleni wewnątrzosiedlowej i obiektów małej architektury, nie oznaczonych na rysunku planu a niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania ww. terenu.
6. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym: nie występują tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
7. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie własnej działki, z wyjątkiem terenów, dla których ustalenia szczegółowe wskazują inną możliwość.
8. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe dla poszczególnych funkcji:
1. dla zabudowy usługowej - 3 miejsca parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej, dla obiektów o mniejszej powierzchni użytkowej nie mniej niż 2 miejsca parkingowe.
2. dla zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowo - garażowe na jedno mieszkanie, wielorodzinnej 1,2 miejsca parkingowo - garażowego na jedno mieszkanie,
3. dla zabudowy usługowo - mieszkaniowej, miejsca parkingowe należy zapewnić oddzielnie dla każdej funkcji.
4. dopuszcza się dla funkcji usługowej usytuowanie parkingów w innej przyległej lokalizacji, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy lub właściciela działki.

§ 6.
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1. Stwierdza się, że obszar objęty planem nie ma cech lokalnego krajobrazu kulturowego wskazanego do ochrony.
2. Ustala się, że na obszarze objętym planem występują elementy niepożądane wymagające przekształceń:
1. zabudowania służące produkcji rolnej,
2. tereny upraw rolnych.
3. Ustala się likwidację zabudowań gospodarskich i stopniowe przekształcenie charakteru terenu z wiejskiego na miejski.
4. Ustala się, że w celu zachowania ładu przestrzennego należy:
1. wschodnią stronę przedłużenia Al. Wojska Polskiego przeznaczyć pod zabudowę jednorodzinną,
2. zachodnią stronę przedłużenia Al. Wojska Polskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie tej ulicy, przeznaczyć pod zabudowę wielorodzinną,
3. zlokalizować dominantę przestrzenną, w postaci wyższej od otoczenia zabudowy, tworzącej pierzeję uliczną, przy skrzyżowaniu ulic Al. Wojska Polskiego i J. Sowińskiego,
4. formą nowej zabudowy mieszkaniowej nawiązywać do zabudowy istniejącej na terenach sąsiednich,
5. przy zabudowie jednorodzinnej stosować zieleń wysoką i niską w ogrodach przydomowych,
6. chronić istniejące tereny zielone, w tym tereny zieleni wewnątrzosiedlowej oraz powiększać je, zgodnie z ustaleniami ogólnymi niniejszego planu, określonymi w §5, ust. 5 pkt. 7.
5. Ustala się, że układ komunikacyjny wymaga wyznaczenia linii rozgraniczających:
1. przedłużenia Al. Wojska Polskiego,
2. połączenia ulic L. Lisa Kuli i Ożarowskiej,
3. skrzyżowania ww. ulic oraz skrzyżowania przedłużenia Al. Wojska Polskiego z ul. J. Sowińskiego,
4. istniejących ulic, z uwzględnieniem sposobu ich pełnego włączenia w istniejącą sieć drogową miasta.
6. Poszczególne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia zgodnie z rozdziałem "Ustalenia szczegółowe".

§ 7.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem nie występują szczególne formy ochrony przyrody w rozumieniu obowiązujących przepisów. Stwierdza się, że w dniu uchwalenia niniejszego planu ww. przepisy to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).
2. Ustala się, że jeżeli w trakcie realizacji ustaleń planu dany obszar lub obiekt zostanie objęty ochroną z mocy obowiązujących przepisów o ochronie przyrody, to wszelkie prace na ww. obszarze lub przy ww. obiekcie oraz w strefie niezbędnej do ich ochrony wolno prowadzić tylko w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
3. Stwierdza się, że przeznaczenia terenów nie naruszają ustaleń:
1. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029).
2. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237).
3. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764).
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765).
4. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem nie występują obszary ograniczonego użytkowania w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Stwierdza się, że w dniu uchwalenia planu ww. przepisy prawa to:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27. 07. 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.).
5. Ustala się, że jeżeli w trakcie realizacji ustaleń planu dany obszar zostanie uznany za obszar ograniczonego użytkowania, to wszelkie prace na ww. obszarze wolno prowadzić tylko w uzgodnieniu z właściwym w sprawie organem.
6. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem nie występują strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód podziemnych.
7. Ustala się, że uciążliwość obiektów istniejących i projektowanych, w tym uciążliwość hałasem, musi zamykać się w granicach działki.
8. Stwierdza się, że część terenów, określonych w ustaleniach szczegółowych, zalicza się do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Stwierdza się, że w dniu podjęcia niniejszej uchwały ww. przepisy prawa to:
1. art.113 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).
2. załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 18410).
10. Ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych mających na celu zachowanie dopuszczalnego przepisami prawa i normami poziomu hałasu w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.
11. Ustala się, że niedopuszczalne jest likwidowanie i uszkadzanie istniejących pojedynczych drzew z wyjątkiem przypadków wycinki wynikającej z konieczności realizacji ustaleń planu oraz z wyjątkiem przypadków, dla których obowiązujące przepisy prawa odstępują od pobierania opłat za usunięcie drzew. Stwierdza się, że w dniu uchwalenia niniejszego planu ww. przepisem jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

§ 8.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem:
1. nie występują zabytki w rozumieniu obowiązujących przepisów,
2. nie został utworzony park kulturowy, w rozumieniu obowiązujących przepisów, ani nie została podjęta przez Radę Miejską w Piastowie uchwała w sprawie jego utworzenia,
3. nie występuje lokalny krajobraz kulturowy wskazany do objęcia ochroną,
4. nie występują dobra kultury współczesnej.
2. Stwierdza się, że w dniu uchwalenia planu ww. przepisy prawa to: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
3. Ustala się, że jeżeli w trakcie realizacji ustaleń planu dany obszar lub obiekt zostanie uznany za podlegający szczególnej formie ochrony z mocy obowiązujących przepisów o ochronie zabytków to wszelkie prace na ww. obszarze lub przy ww. obiekcie oraz w strefie niezbędnej do ich ochrony wolno prowadzić tylko w uzgodnieniu z właściwym w sprawie organem.

§ 9.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem znajdują się tereny, określone dalej jako miejsca publiczne, które ze względu na położenie, spełniają w części funkcję przestrzeni publicznych, w zakresie sprzyjania nawiązywaniu kontaktów społecznych.
3. Ustala się, że miejsca publiczne, to tereny dróg publicznych w ich liniach rozgraniczających z wyłączeniem jezdni ulic,
4. Ustala się dla miejsc publicznych następujące wymagania:
1. zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów handlowo - usługowych w przestrzeniach publicznych,
2. zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych na drzewach, na obiektach małej architektury oraz na urządzeniach technicznych takich jak szafki energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, stacje transformatorowe itp.,
3. nakazuje się dostosowanie usytuowania obiektów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, itp. do wymagań ochrony wartościowych pojedynczych drzew,
5. Zakazuje się realizacji ogrodzeń wzdłuż przedłużenia ulicy Al. Wojska Polskiego a wzdłuż ul. J. Sowińskiego na odcinku 60 m w kierunku zachodnim od jej skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego.
6. Ustala się następujące wymagania realizacji ogrodzeń:
1. ogrodzenia od strony ulic publicznych oraz ulic wewnętrznych powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych,
2. ogrodzenia od strony ulic publicznych oraz ulic wewnętrznych powinny spełniać następujące warunki:
1. maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2,0 m od poziomu terenu,
2. ogrodzenia pełne (nieażurowe) nie mogą być wyższe niż 0,6 m od poziomu terenu,
3. zakazuje się realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
4. ogrodzenia należy budować z pozostawieniem tuneli umożliwiających migrację drobnych przedstawicieli fauny, w szczególności płazów i drobnych ssaków.
3. zakazuje się przekraczania przez linie ogrodzeń linii rozgraniczających ulic, ustalonych planem.

§ 10.
ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

1. Ustala się, że przy dokonywaniu podziału na działki budowlane muszą być spełnione następujące warunki:
1. dopuszcza się wydzielenie nowych działek budowlanych, zgodnie z normatywami ustalonymi dla poszczególnych terenów,
2. nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg wewnętrznych do obsługi działek, w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej dla każdej wydzielanej działki,
3. w wyniku podziału terenu na działki budowlane należy zachować wartości użytkowe, zgodnie z przeznaczeniem w planie wszystkich fragmentów terenu, pozostałych po podziale, z zachowaniem innych ustaleń planu.
2. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż normatywy określone dla poszczególnych terenów, w przypadku:
1. potrzeby powiększenia sąsiedniej nieruchomości, pod warunkiem że działka z której zostanie wydzielony teren zachowa powierzchnię nie mniejszą, niż określona dla terenu, na którym się znajduje,
2. w celu lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej,
3. w przypadku jeśli zmniejszenie działki poniżej jej wymaganych parametrów wynika z konieczności wydzielenia terenu pod ulice wymagane ustaleniami niniejszego planu.
3. Działki przeznaczone do wydzielenia należy wyznaczać w oparciu o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.
4. Ustala się następujace zasady wydzielania terenów dla wewnętrznego układu komunikacyjnego:
1. ulice wewnętrzne powinny być wyznaczone w sposób umożliwiający dogodną obsługę wszystkich działek, które do nich przylegają,
2. szerokość wydzielanych ulic wewnętrznych nie powinna być mniejsza niż 5 m,
3. w przypadku nieprzelotowej ulicy wewnętrzej, dłuższej niż 50 m (sięgacza), zawrotka nie może mieć mniejszych wymiarów niż 12, 5 m X 12,5 m.
5. Dopuszcza się scalenia działek w celu zwiększenia powierzchni nieruchomości, pod warunkiem, że scalane działki są położone w granicach tego samego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.
6. Ustala się następujące warunki scalania działek w celu dokonania ich wtórnego podziału:
1. Scalane działki powinny być położone w granicach tego samego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,
2. Dopuszcza się scalenie działek, położonych na więcej niż jednym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, pod warunkiem, że nastąpi wtórny podział a działki wydzielone w jego wyniku znajdą się w całości na którymś z tych terenów.
7. Szczegółowe określenia parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości zgodnie z rozdziałem "Ustalenia szczegółowe".

§ 11.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Ustala się dla całego obszaru objętego planem wykonanie pełnego uzbrojenia terenu tzn.:
1. sieci wodociągowej z uzbrojeniem ppoż.
2. sieci kanalizacyjnej sanitarnej
3. sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia dla potrzeb bytowo - socjalnych oraz celów grzewczych;
4. sieci energetycznej (zasilającej średniego i niskiego napięcia oraz oświetleniowej);
5. sieci telefonicznej kablowej podziemnej;
6. sieci kanalizacji deszczowej;
7. innego uzbrojenia, jeśli zaistnieje taka konieczność.
2. Ustala się obowiązek podłączenia wszystkich obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi do:
1. sieci wodociągowej,
2. sieci kanalizacji sanitarnej,
3. sieci energetycznej,
4. sieci gazowej, tam gdzie ww. sieć istnieje.
3. W zakresie wód opadowych:
1. dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na teren,
2. ustala się obowiązek zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej działki,
3. ustala się, że wody opadowe z jezdni i parkingów odprowadzane są do gruntu po uprzednim podczyszczeniu.
4. W zakresie odprowadzenia ściekow bytowo-gospodarczych:
1. nakłada się na inwestora obowiązek dostarczenia umowy na odbiór ścieków, przy zgłaszaniu obiektu do użytkowania - umowa powinna być zawarta z właściwą jednostką eksploatacyjną,
2. ustala się obowiązek likwidacji szamb i podłączenia do sieci kanalizacji po oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w przyległej do działki ulicy.
5. W zakresie usuwania odpadów stałych:
1. ustala się wywóz nieczystości stałych na wysypisko poza obszar objęty planem, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy planem gospodarki odpadami,
2. ustala się, że selektywna zbiórka odpadów jest realizowana w wyznaczonych na ten cel miejscach miasta - w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem znajdują się 3 takie punkty: przy ul. Piasta, przy skrzyżowaniu ulic Orła Białego i S. Staszica oraz przy ul Łukasińskiego (Gimnazjum Nr 1).
3. ustala się, że właściciele i administratorzy budynków powinni zapewnić taką liczbę i pojemność pojemników służących do zbierania odpadów, aby na 10 mieszkańców w przeliczeniu przypadał 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3, opróżniany co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
4. nakłada się na inwestora obowiązek dostarczenia umowy na wywóz śmieci, przy zgłaszaniu obiektu do użytkowania - umowa powinna być zawarta z właściwą jednostką eksploatacyjną.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1. ustala się podłączenie do sieci c.o. budynków wielorodzinnych powyżej 3 kondygnacji, dla których istnieje taka możliwość techniczna, lub z kotłowni lokalnych opalanych paliwem proekologicznym
2. ustala się dla niższych budynków wielorodzinnych i zabudowy jednorodzinnej możliwość wyboru źródła ciepła - w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych:
1. ustala się czynniki grzewcze: gaz, olej o niskiej zawartości siarki, elektryczność lub odnawialne źródła energii,
2. dopuszcza się inne ogrzewanie budynków i budowli, w tym paliwami stałymi, pod warunkiem że urządzenia do ich spalania posiadają certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1. ustala się, że rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegać będzie na odbudowie, przebudowie i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych a także na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo - rozdzielczych oraz budowie nowych stacji,
2. ustala się prowadzenie linii elektroenergetycznych o różnych napięciach po oddzielnych trasach,
3. dopuszcza się w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach prowadzenie elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i NN na wspólnych słupach,
4. ustala się stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym i kablowym oraz stacji transformatorowych SN /NN w wykonaniu słupowym i wnętrzowym,
5. postuluje się zamianę istniejących napowietrznych sieci energetycznych niskiego i średniego i wysokiego napięcia na sieci podziemne oraz stacje w wykonaniu wnętrzowym,
6. ustala się obowiązek przewidywania w szczegółowych planach zagospodarowania poszczególnych terenów rezerwacji miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach budynków i budowli w energię elektryczną a także oświetlenia terenu wokół obiektów,
7. ustala się obowiązek uzgadniania z właściwym operatorem sieci wszelkich przyłączeń obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych,
8. ustala się, że zasięg strefy szkodliwego oddziaływania linii elektreoenergetycznej średniego napięcia wynosi po 5 m w każdą stronę od osi linii,
9. strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych średniego napiecia, wynikające ze szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego, mogą być weryfikowane w decyzjach o pozwoleniu na budowę w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w uzgodnieniu z zarządzającym siecią,
10. ustala się zakaz nasadzeń pod napowietrznymi liniami energetycznymi drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekroczyć 3 m,
11. ustala się nakaz przycinania drzew i krzewów rosnących pod napowietrznymi liniami energetycznymi, tak aby ich wysokość nie przekraczała 3 m.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1. warunki jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określają obowiązujące przepisy prawa; stwierdza się, że w dniu uchwalenia planu ww. przepisy to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055),
2. w liniach rozgraniczających dróg publicznych i niepublicznych stanowiących dostęp z terenów z zabudową mieszkaniową do dróg publicznych, należy rezerwować trasy dla sieci gazowych,
3. linia ogrodzeń winna przebiegać min. 0,5 m od gazociągu,
4. dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe, otwierane na zewnątrz od strony ulicy, winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową,
5. gazyfikacja jest możliwa o ile zostanie zawarte porozumienie pomiędzy dostawcą gazu i odbiorcą, po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla Przedsiębiorstwa Gazowniczego,
6. gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic znalazłyby się pod jezdnią, należy przenieść w pas drogowy poza jezdnią na koszt inwestora budowy,
7. podczas prowadzenia prac modernizacyjnych dróg należy zabezpieczyć istniejące gazociągi przez uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budowlany i samochody,
9. Ustala się, że sieci energetyczne, w tym przyłącza oraz wszelkie inne obiekty związane z energetyką oraz sieci gazowe, w tym przyłącza oraz wszelkie inne obiekty związane z gazownictwem muszą spełniać warunki określone obowiązującymi przepisami prawa i normami a w szczególności warunki określone w:
1. założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w rozumieniu ustawy prawo energetyczne od momentu wejścia w życie w/w założeń;
2. planie zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe w rozumieniu ustawy prawo energetyczne od momentu wejścia w życie w/w planu;
3. planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną w rozumieniu ustawy prawo energetyczne od momentu wejścia w życie ustawy ww. planu.

§ 12.
TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENÓW

1. Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu.
2. Ustala się obowiązek zmiany przeznaczenia i zagospodarowania terenu jeżeli:
1. działalność prowadzona na terenie działki jest źródłem uciążliwości wykraczających poza teren działki,
2. dotychczasowe przeznaczenie lub sposób zagospodarowania terenu uniemożliwia wprowadzenie ustaleń planu na działkach sąsiednich.

§ 13.
STAWKA PROCENTOWA

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się na poziomie 30%.

Rozdział II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 14.
1MN1/U - 5MN1/U - TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I USŁUG

Przeznaczenie terenu

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej.
2. Dopuszcza się wbudowane usługi, nieuciążliwe, pod warunkiem, że powierzchnia usług wbudowanych nie stanowi więcej niż 50% powierzchni użytkowej.

Zasady zagospodarowania

1. Ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej z wbudowanymi usługami z zastrzeżeniem, że:
1. na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno - usługowy,
2. dopuszcza się realizację dodatkowego wolnostojącego budynku o funkcji gospodarczej lub garażowej.
2. Ustala się możliwość zachowania istniejącej zabudowy z prawem do remontów, przebudowy i rozbudowy.
3. Ustala się możliwość zachowania istniejącej zabudowy z prawem do remontów, przebudowy i rozbudowy.
4. Ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy 11 m od poziomu terenu, maksymalnie - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe.
5. Ustala się stosowanie dachów dwu lub wielospadowych o kątach nachylenia od 30° do 45°.
6. Ustala się minimalną wielkość działki:
1. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 600 m2,
2. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 300 m2.
7. Ustala się minimalną szerokość frontu działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości:
1. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 20 m,
2. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 12 m,
8. Ustala się dla działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, że kąt położenia ich granic w stosunku do pasa drogowego nie może być większy niż 600 i mniejszy niż 1200.
9. Ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
1. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 1,0,
2. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 1,2.
10. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną:
1. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 50% działki budowlanej,
2. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 40% działki budowlanej.

Zasady zagospodarowania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi

1. Zalicza się tereny MN1/U do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowych.
2. Stwierdza się, że na uciążliwość hałasem są narażone fragmenty terenu 1MN1/U od położonej poza granicą obszaru objętego planem Al. Wojska Polskiego.
3. Dla działek położonych wzdłuż linii rozgraniczającej ww. ulicy ustala się:
1. obowiązek stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej,
2. obowiązek realizowania zieleni wysokiej w ogrodach przydomowych od strony Al. Wojska Polskiego i jej projektowanego przedłużenia.
4. Dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt. 3 pod warunkiem wykonania odpowiednich badań, których wyniki wykażą, że na badanym terenie nie zachodzi przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.
5. Dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt. 3 pod warunkiem wykonania odpowiednich badań, których wyniki wykażą, że na badanym terenie nie zachodzi przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.
6. Ustala się obowiązek informowania w wydawanych wypisach i wyrysach z planu, dotyczących działek położonych przy ulicach określonych pkt. 2 o możliwości wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Odniesienie do ustaleń ogólnych

1. w zakresie pojęć zawartych w tekście uchwały obowiązują ustalenia §3, ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 9, ust. 10,
2. w zakresie sposobu zagospodarowania obowiązują ustalenia §5,
3. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia §6 ust. 4,
4. w zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują ustalenia §7 ust.2, ust. 5, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11,
5. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej obowiązują ustalenia §8 ust. 3,
6. w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia §9 ust. 4, ust. 6,
7. w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują ustalenia §10,
8. w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia §11,
9. w zakresie tymczasowego zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia §12.

§ 15.
MN2/U - TEREN ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I USŁUG

Przeznaczenie terenu

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej.
2. Dopuszcza się wbudowane usługi, nieuciążliwe, pod warunkiem, że powierzchnia usług wbudowanych nie stanowi więcej niż 50% powierzchni użytkowej.

Zasady zagospodarowania

1. Ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej z wbudowanymi usługami z zastrzeżeniem, że:
1. na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno - usługowy,
2. dopuszcza się realizację dodatkowego wolnostojącego budynku o funkcji gospodarczej lub garażowej.
2. Ustala się możliwość zachowania istniejącej zabudowy z prawem do remontów, przebudowy i rozbudowy.
3. Ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy 11 m od poziomu terenu, maksymalnie - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe.
4. Ustala się stosowanie dachów dwu lub wielospadowych o kątach nachylenia od 30° do 45°.
5. Ustala się minimalną wielkość działki:
1. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 1000 m2,
2. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 500 m2,
6. Ustala się minimalną szerokość frontu działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości:
1. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 25 m,
2. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 14 m.
7. Ustala się dla działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, że kąt położenia ich granic w stosunku do pasa drogowego nie może być większy niż 850 i mniejszy niż 950.
8. Ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
1. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 0,8,
2. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 1,0.
9. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną:
1. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 60% działki budowlanej,
2. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 50% działki budowlanej.

Zasady zagospodarowania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi

1. Zalicza się teren MN2/U do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowych.
2. Stwierdza się, że ww. tereny nie są narażone na uciążliwość hałasem.

Odniesienie do ustaleń ogólnych

1. W zakresie pojęć zawartych w tekście uchwały obowiązują ustalenia §3, ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 9, ust. 10.
2. W zakresie sposobu zagospodarowania obowiązują ustalenia §5.
3. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia §6 ust. 4.
4. W zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują ustalenia §7 ust.2, ust. 5, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11.
5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej obowiązują ustalenia §8 ust. 3.
6. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia §9 ust. 4, ust. 6.
7. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują ustalenia §10.
8. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia §11.
9. W zakresie tymczasowego zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia §12.

§ 16.
MN3/U - TEREN ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I USŁUG

Przeznaczenie terenu

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy szeregowej.
2. Dopuszcza się wbudowane usługi, nieuciążliwe, pod warunkiem, że powierzchnia usług wbudowanych nie stanowi więcej niż 50% powierzchni użytkowej,

Zasady zagospodarowania

1. Ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej z wbudowanymi usługami z zastrzeżeniem, że:
1. na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno - usługowy,
2. dopuszcza się realizację dodatkowego wolnostojącego budynku o funkcji gospodarczej lub garażowej.
2. Ustala się możliwość zachowania istniejącej zabudowy z prawem do remontów, przebudowy i rozbudowy.
3. Ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy 11 m od poziomu terenu, maksymalnie - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe.
4. Ustala się stosowanie dachów dwu lub wielospadowych o kątach nachylenia od 30° do 45°.
5. Ustala się minimalną wielkość działki 300 m2.
6. Ustala się minimalną szerokość frontu działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości 10 m.
7. Ustala się dla działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, że kąt położenia ich granic w stosunku do pasa drogowego nie może być większy niż 700 i mniejszy niż 1100.
8. Ustala się maksymalną intensywność zabudowy 1,4.
9. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%.

Zasady zagospodarowania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi

1. Zalicza się teren MN2/U do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowych.
2. Stwierdza się, że fragment terenu jest narażony na uciążliwość hałasem od ulicy KDZ2 (projektowane przedłużenie Al. Wojska Polskiego).
3. Dla działek położonych wzdłuż linii rozgraniczających ww. ulicy ustala się obowiązek stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
4. Dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt. 3 pod warunkiem wykonania odpowiednich badań, których wyniki wykażą, że na badanym terenie nie zachodzi przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.
5. Ustala się obowiązek informowania w wydawanych wypisach i wyrysach z planu, dotyczących działek położonych przy ulicach określonych pkt. 2 o możliwości wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Odniesienie do ustaleń ogólnych

1. W zakresie pojęć zawartych w tekście uchwały obowiązują ustalenia §3, ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 9, ust. 10.
2. W zakresie sposobu zagospodarowania obowiązują ustalenia §5.
3. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia §6 ust. 4.
4. W zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują ustalenia §7 ust.2, ust. 5, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11.
5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej obowiązują ustalenia §8 ust. 3.
6. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia §9 ust. 4, ust. 5, ust. 6.
7. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują ustalenia §10.
8. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia §11.
9. W zakresie tymczasowego zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia §12.

§ 17.
1MW/U - 2MW/U - TERENY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ I USŁUG

Przeznaczenie terenu

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów:
1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2. usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki mieszkalne w przyziemnych kondygnacjach.
2. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki mieszkalne na kondygnacjach wyższych, pod warunkiem, że całkowita powierzchnia usług wbudowanych nie stanowi więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku.

Zasady zagospodarowania

1. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Ustala się dla terenu 2MW/U obowiązek realizacji zabudowy pierzejowej, na odcinku obowiązującej linii zabudowy, wyznaczonej na rysunku planu.
3. Dla terenu 1MW/U:
1. ustala się możliwość zachowania istniejącej zabudowy z prawem do remontów i przebudowy,
2. ustala się dla nowej zabudowy obowiązek realizacji zabudowy pierzejowej, na odcinku obowiązującej linii zabudowy, wyznaczonej na rysunku planu.
4. Ustala się nieprzekraczalną wysokość:
1. dla terenu 1MW/U 6 kondygnacji, nie więcej niż 18 m od poziomu terenu,
2. dla terenu 2MW/U 6 - 8 kondygnacji kondygnacji, z następującymi zastrzeżeniami:
1. zabudowa zlokalizowana wzdłuż ul. J. Sowińskiego 8 kondygnacji, nie więcej niż 30 m od poziomu terenu i na przestrzeni nie większej niż 35 m od południowej linii rozgraniczającej terenu w kierunku północnym oraz nie bliżej niż 20 m od zachodniej linii rozgraniczającej terenu.
2. wysokość zabudowy na pozostałej części terenu stopniowo obniżająca się w kierunku północnym do 6 kondygnacji - wysokość zabudowy przy północnej granicy terenu nie więcej niż 18 m.
5. Ustala się stosowanie dachów dwu lub wielospadowych o kątach nachylenia od 30° do 45°.
6. Dla terenu 2MW/U dopuszcza się stosowanie dachów o mniejszych kątach nachylenia.
7. Ustala się minimalną wielkość działki:
1. dla nowej zabudowy wielorodzinnej 6500 m2,
2. dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej 800 m2.
8. Ustala się dla działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, że kąt położenia ich granic w stosunku do pasa drogowego nie może być większy niż 600 i mniejszy niż 1200.
9. Ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
1. dla terenów 1MW/U 2,3,
2. dla terenu 2MW/U 3,3.
10. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30% działki budowlanej.

Zasady zagospodarowania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi

1. Zalicza się tereny MW/U do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowych.
2. Stwierdza się, że na uciążliwość hałasem są narażone fragmenty terenów 1MW/U i 2MW/U od ulicy KDZ2 (projektowane przedłużenie Al. Wojska Polskiego).
3. Stwierdza się, że do czasu realizacji ustaleń planu na uciążliwość hałasem będą narażone fragmenty terenów 1MW/U i 2MW/U od położonej poza granicą obszaru objętego planem ulicy J. Sowińskiego.
4. Dla działek położonych wzdłuż linii rozgraniczających ww. ulicy objętej planem ustala się obowiązek stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
5. Dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt. 4 pod warunkiem wykonania odpowiednich badań, których wyniki wykażą, że na badanym terenie nie zachodzi przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.
6. Ustala się obowiązek informowania w wydawanych wypisach i wyrysach z planu, dotyczących działek położonych przy ulicach określonych pkt. 2 i 3 o możliwości wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Odniesienie do ustaleń ogólnych

1. W zakresie pojęć zawartych w tekście uchwały obowiązują ustalenia §3, ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10, ust. 11.
2. W zakresie sposobu zagospodarowania obowiązują ustalenia §5.
3. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia §6 ust. 3, ust. 4.
4. W zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują ustalenia §7 ust.2, ust. 5, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11.
5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej obowiązują ustalenia §8 ust. 3.
6. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia §9 ust. 4, ust. 5, ust. 6.
7. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują ustalenia §10.
8. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia §11.
9. W zakresie tymczasowego zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia §12.

§ 18.
1MW/MN/U - 2MW/MN/U - TERENY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ, JEDNORODZINNEJ I USŁUG

Przeznaczenie terenu

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów:
1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej,
2. usługi podstawowe, wolnostojące, nieuciążliwe,
3. usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki mieszkalne w przyziemnych kondygnacjach.
2. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki mieszkalne na kondygnacjach wyższych, pod warunkiem, że całkowita powierzchnia usług wbudowanych nie stanowi więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku.

Zasady zagospodarowania

1. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
2. Ustala się możliwość realizacji wolnostojącego budynku usługowego i budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z zakazem realizacji dodatkowych wolnostojących budynków o funkcji gospodarczej lub garażowej.
3. Ustala się możliwość realizacji budynków usługowych na działkach przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną.
4. Ustala się możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z prawem do remontów, przebudowy i rozbudowy.
5. Ustala się nieprzekraczalną wysokość:
1. dla nowej zabudowy wielorodzinnej 14 m od poziomu terenu,
2. dla zabudowy jednorodzinnej 11 m od poziomu terenu,
3. dla budynków usługowych 11 m od poziomu terenu.
6. Ustala się stosowanie dachów dwu lub wielospadowych o kątach nachylenia od 30° do 45°.
7. Dopuszcza się dla budynków usługowych stosowanie dachów o mniejszych kątach nachylenia dachów.
8. Ustala się minimalną wielkość działki:
1. dla zabudowy wielorodzinnej 1000 m2,
2. dla zabudowy jednorodzinnej 600 m2,
3. dla budynków usługowych realizowanych na wydzielonych działkach 300 m2.
9. Ustala się minimalną szerokość frontu działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości:
1. dla zabudowy jednorodzinnej 20 m,
2. dla budynków usługowych 14 m,
10. Ustala się dla działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, że kąt położenia ich granic w stosunku do pasa drogowego nie może być większy niż 600 i mniejszy niż 1200.
11. Ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
1. dla zabudowy wielorodzinnej 2,0,
2. dla zabudowy jednorodzinnej 0,8,
3. dla budynków usługowych realizowanych na wydzielonych działkach 1,4.
12. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną:
1. dla zabudowy wielorodzinnej 30% działki budowlanej,
2. dla zabudowy jednorodzinnej 60% działki budowlanej,
3. dla budynków usługowych realizowanych na wydzielonych działkach 30% działki budowlanej.

Zasady zagospodarowania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi

1. Zalicza się tereny MW/MN/U do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowych.
2. Stwierdza się, że na uciążliwość hałasem są narażone fragmenty terenu 1MW/MN/U od ulicy KDZ1 (ul. L. Lisa Kuli).
3. Stwierdza się, że do czasu realizacji ustaleń planu na uciążliwość hałasem będą narażone fragmenty terenów 1MW/MN/U i 2MW/MN/U od położonej poza obszarem objętym planem ul. J. Piłsudskiego.
4. Dla działek położonych wzdłuż linii rozgraniczających ww. ulicy objętej planem ustala się obowiązek:
1. stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej,
2. dla zabudowy jednorodzinnej obowiązek realizowania zieleni wysokiej w ogrodach przydomowych od strony ulic J. Piłsudskiegi i L. Lisa Kuli.
5. Dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt. 3 pod warunkiem wykonania odpowiednich badań, których wyniki wykażą, że na badanym terenie nie zachodzi przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.
6. Ustala się obowiązek informowania w wydawanych wypisach i wyrysach z planu, dotyczących działek położonych przy ulicach określonych pkt. 2 i 3 o możliwości wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Odniesienie do ustaleń ogólnych

1. W zakresie pojęć zawartych w tekście uchwały obowiązują ustalenia §3, ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 9, ust. 10.
2. W zakresie sposobu zagospodarowania obowiązują ustalenia §5.
3. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia §6 ust. 4.
4. W zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują ustalenia §7 ust.2, ust. 5, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10,, ust. 11.
5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej obowiązują ustalenia §8 ust. 3.
6. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia §9 ust. 4, ust. 6.
7. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują ustalenia §10.
8. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia §11.
9. W zakresie tymczasowego zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia §12.

§ 19.
1U/MN - 7U/MN - TERENY USŁUG I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

Przeznaczenie terenu

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: usługi, nieuciążliwe wolnostojące lub wbudowane w budynki mieszkalne,
2. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej.

Zasady zagospodarowania

1. Ustala się możliwość realizacji wolnostojącego budynku usługowego.
2. Ustala się możliwość realizacji wolnostojącego budynku usługowego i budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub bliźniaczego z zakazem realizacji dodatkowych wolnostojących budynków o funkcji gospodarczej lub garażowej.
3. Ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej z wbudowanymi usługami z zastrzeżeniem, że:
1. na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalno - usługowy,
2. dopuszcza się realizację dodatkowego wolnostojącego budynku o funkcji gospodarczej lub garażowej.
4. Ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy 11 m od poziomu terenu, maksymalnie - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe.
5. Ustala się stosowanie dachów dwu lub wielospadowych o kątach nachylenia od 30° do 45°.
6. Dopuszcza się dla budynków usługowych stosowanie dachów o mniejszych kątach nachylenia dachów.
7. Ustala się minimalną wielkość działki:
1. przy realizacji wolnostojącego budynku usługowego bez towarzyszącej funkcji mieszkalnej 1000 m2,
2. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z wolnostojącym budynkiem usługowym 1200 m2,
3. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej z wolnostojącym budynkiem usługowym 1000 m2,
8. Ustala się minimalną szerokość frontu działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości 28 m.
9. Ustala się dla działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, że kąt położenia ich granic w stosunku do pasa drogowego nie może być większy niż 800 i mniejszy niż 1000.
10. Ustala się maksymalną intensywność zabudowy:
1. przy realizacji wolnostojącego budynku usługowego bez towarzyszącej funkcji mieszkalnej 1,1,
2. dla zabudowy jednorodzinnej z wolnostojącym budynkiem usługowym 1,0.
11. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną:
1. przy realizacji wolnostojącego budynku usługowego bez towarzyszącej funkcji mieszkalnej 30% działki budowlanej,
2. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z wolnostojącym budynkiem usługowym 40% działki budowlanej,
3. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej z wolnostojącym budynkiem usługowym 30% działki budowlanej.

Zasady zagospodarowania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi

1. Zalicza się tereny U/MN do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowych.
2. Stwierdza się, że do czasu realizacji ustaleń planu na uciążliwość hałasem będą narażone fragmenty terenów:
1. 1U/MN, 2U/MN od położonej poza obszarem objętym planem ul. J. Piłsudskiego,
2. 2U/MN od położonej poza obszarem objętym planem ul. J. Sowińskiego.
3. Ustala się obowiązek informowania w wydawanych wypisach i wyrysach z planu, dotyczących działek położonych przy ulicach określonych pkt. 2 o możliwości wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Odniesienie do ustaleń ogólnych

1. W zakresie pojęć zawartych w tekście uchwały obowiązują ustalenia §3, ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7, ust. 9, ust. 10.
2. W zakresie sposobu zagospodarowania obowiązują ustalenia §5.
3. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia §6 ust. 4.
4. W zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują ustalenia §7 ust.2, ust. 5, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11.
5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej obowiązują ustalenia §8 ust. 3.
6. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia §9 ust. 4, ust. 6.
7. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują ustalenia §10.
8. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia §11.
9. W zakresie tymczasowego zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia §12.

§ 20.
KD - TERENY KOMUNIKACJI

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zgodnie z rysunkiem planu, tabelami ustaleń szczegółowych oraz innymi ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale a w szczególności:
1. w zakresie pojęć zawartych w tekście uchwały obowiązują ustalenia §3, ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 8,
2. w zakresie sposobu zagospodarowania obowiązują ustalenia §5 ust. 1, ust. 2, ust. 3,
3. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia §6 ust. 5,
4. w zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują ustalenia §7 ust. 2, ust. 5, ust. 11,
5. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej obowiązują ustalenia §8 ust. 3,
6. w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia §9 ust. 1, ust. 2, ust 3, ust. 4,
7. w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują ustalenia §10,
8. w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia §11,
9. w zakresie tymczasowego zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia §12.
2. Ustala się, że uzbrojenie inżynieryjne tzn. sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, sieć gazociągowa, linia średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego, kanalizacja teletechniczna, studnie kablowe, szafy kablowe, mieści się w liniach rozgraniczających terenów.
3. Ustala się, że wody opadowe z terenów odprowadzane są do kanalizacji deszczowej.
4. Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z terenów po podczyszczeniu do gruntu, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej.
5. Ustala się możliwość parkowania i prowadzenia ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających ulic KDZ, KDL i KDD.
6. Ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych, mających na celu ograniczenie powstawania hałasu i wibracji o poziomie przekraczającym poziom dopuszczalny obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zapobieżenie przenikaniu ich na tereny sąsiednie.
7. Tabela ustaleń szczegółowych dla terenu dróg publicznych:

Lp. Oznaczenie na planie Klasa Szerokość jezdni Szerokość w liniach rozgraniczających Uwagi i zalecenia realizacyjne
1 KDZ1 zbiorcza Z1/2 7,5 15,0 - 20,5 ul. L. Lisa Kuli i ul. Ożarowska wraz z projektowanym ich połączeniem
2 KDZ2 zbiorcza Z2/2 lub Z1/2 2x6,0 lub 7,5 34,0 - 35,0 projektowane przedłużenie Al. Wojska Polskiego
3 KDL1 lokalna L1/2 7,0 18,0 - 20,0 ul. Toruńska
4 KDL2 lokalna L1/2 7,5 19,5 ul. Krakowska na odcinku od południowej granicy obszaru objętego planem do ul. Toruńskiej
5 KDL3 lokalna L1/2 7,5 18,0 ul. Krakowska na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Ożarowskiej
6 KDL4 lokalna L1/2 7,5 20, 0 - 22,0 ul. Krakowska na odcinku od ul. Ożarowskiej do północnej granicy obszaru objętego planem
7 KDL5 lokalna L1/2 6,0 12,0 ul. J. Hallera na odcinku od południowej granicy obszaru objętego planem do ul. Toruńskiej
8 KDD1 dojazdowa D1/2 6,0 13,0 ul. J. Sobieskiego, zakończona zawrotką
9 KDD2 dojazdowa D1/2 6,0 14,0 ul. Piasta, zakończona zawrotką
10 KDD3 dojazdowa D1/2 6,0 10,5 ul. I. Prądzyńskiego, zakończona zawrotką
11 KDD4 dojazdowa D1/2 6,0 12,0 ulica projektowana od ul. J. Sowińskiego, zakończona zawrotką
12 KDD5 dojazdowa D1/2 5,5 10,0 ul. J. Hallera na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Ożarowskiej, zamknięta zawrotką przed ul. Ożarowską
13 KDD6 dojazdowa D1/2 5,5 10,0 ul. Mazowiecka od ul. J. Hallera do ul. Krakowskiej
14 KDD7 dojazdowa D1/2 5,5 10,0 ul. Mazowiecka od ul. Krakowskiej do wschodniej granicy obszaru objętego planem
15 KDD8 dojazdowa D1/2 5,5 10,0 ul. Cieszyńska od ul. J. Hallera do ul. Krakowskiej
16 KDD9 dojazdowa D1/2 5,5 10,0 ul. Cieszyńska od ul. Krakowskiej do wschodniej granicy obszaru objętego planem

Rozdział III
USTALENIA KOŃCOWE
§ 21

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.
  2. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia niniejszego planu.
  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.