KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat Strategii Rozwoju Piastowa

(9) Schemat Strategii Rozwoju Piastowa

Cele strategiczne Programy operacyjne Projekty i zadania

 
 
Poprawa jakości życia w mieście.
1. Rozwój infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska.

  1.1 Budowa wodociągów

1.2 Dokończenie kanalizacji sanitarnej.

1.3 Zakład utylizacji odpadów stałych

1.4 Kanalizacja deszczowa

1.5 Oczyszczenie Konotopy

1.6 Budowa cmentarza

Zad. 1 Śmieci: zbieranie, wywóz

Zad. 2 Ekploracja wód geoterm.

 

2. Zagospodarowanie centrum miasta jako przestrzeni publicznej.

2.1 Ratusz z centrum usługowym (+ komisariat)

2.2 Biblioteka multimedialna w zespole szkół gimn.-lic.

2.3 Sztuczna ślizgawka sezonowa 

 

3. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom i poprawa warunków życia seniorów

  3.1 Rozbudowa i modernizacja Przychodni Zdrowia.

3.2 Monitoring miasta.

3.3 Dom Seniora

3.4 Budynek mieszkalny TBS

Zad.1. Oferta miasta dla medycznych ośrodków specjalistycznych.

Zad. 2 "Dni Zdrowia"

Zad. 3 Dodatkowe patrole policyjne.

Zad. 4. Centrum pomocy psychologicznej

Zad. 5 Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Zad. 6 Opieka hospicyjna.

Zad. 7 Świetlica integracyjna

Zad. 8 Pomoc w usamodzielnieniu się osób korzystających z opieki społ.

  4. Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi. 4.1 Wykup gruntów i budowa dróg.

4.2 Ścieżki rowerowe w mieście.

Zad1 Lobbing na rzecz magistrali drogowej i kolei

Zad 2 Uzupełnienie tras autobusowych 

Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów miasta.   5. Aktywizacja gospodarcza miasta.

5.1 Targowisko - przeniesienie i modernizacja..

Zad 1 Opracowanie marki miasta.

Zad. 2 Przygotowanie ofert inwestycyjnych miasta.

Zad 3 Aktywne poszukiwanie inwestorów w wybranych branżach

Zad 4 Forum Przedsiębiorców Piastowa.

 

6. Zwiększenie wpływów do budżetu miasta

  6.1 Pozyskanie obiektów atrakcyjnych dla inwestorów

6.2 Doprowadzanie mediów do terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną.

Zad. 1 Utworzenie Działu Rozwoju i Promocji.

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie sportu  oraz inicjatyw kulturalnych, społecznych i edukacyjnych.

 
 

7. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Zad. 1 Zarezerwowanie 3% dochodów własnych oraz udziałów w podatkach skarbu państwa na wspieranie stowarzyszeń społecznych, kulturalnych i sportowych.

Zad 2 Coroczny konkurs małych grantów dla inicjatyw osiedlowych

Zad. 3 "Bezpieczny Sąsiad" 

  8. Rozwój kultury, sportu i rekreacji.

  8.1 Rozbudowa i modernizacja stadionu PIAST.

8.2 Budowa basenu

8.3 Ścieżki rowerowe na terenach rekreacyjnych.

8.4 Zagospodarowanie terenu Żbikówki.

Zad. 1 Klub filmowy

9. Rozwój nowoczesnej edukacji

9.1 Zespół gminazjum-liceum

9.2 Szkoła bezpieczna

9.3 Szkoła przyjazna

9.4 Szkoła ucząca się

9.5 Szkoła innowacyjna

9.6 Szkoła nowoczesnych technologii

9.7 Szkoła lokalna i europejska

Zad 1 Wsparcie dla pozaszkolnej edukacji dzieci szczególnie uzdolnionych

Zad 2 Promocja piastowskich szkół