KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasady oceny realizacji strategii

(7) Zasady oceny realizacji strategii

Ocena realizacji strategii polega na okresowym sprawdzeniu następujących wskaźników:

  1. Efekty rzeczowe poszczególnych projektów.
  2. Efekty finansowe projektów (wydatki ponoszone w kolejnych latach w stosunku do wydatków planowanych).
  3. Rzeczywisty wkład finansowy i organizacyjny poszczególnych udziałowców w projektach w stosunku do wkładu założonego w tej strategii.
  4. Ocena finansowych i poza-finansowych barier w realizacji projektów
  5. Ocena pomocy zewnętrznej (wysokość, terminowość, trudności z pozyskiwaniem)
  6. Stopień realizacji celu strategicznego, do którego realizacji ma prowadzić dany projekt
  7. Prawidłowość przyjętych na wstępie założeń.
  8. Uwarunkowania zewnętrzne oraz ich zmiany.

 

Ocena powinna być zamknięta każdorazowo wnioskiem o potrzebie (lub braku potrzeby) rewizji/zmiany projektu, w tym: czasu wykonania, etapowania, wielkości nakładów finansowych, sposobu organizacji prac.

Suma ocen poszczególnych projektów dokonywana corocznie powinna wskazywać, czy strategia ma być kontynuowana w przyjętym kształcie, czy też zachodzi potrzeba zmiany poszczególnych jej elementów. Zmiany te mogą polegać na korektach założonych w strategii projektów lub programów (do usunięcia niektórych z nich włącznie) lub tez na włączaniu nowych projektów lub nawet całych programów, w miarę pojawiania się nowych możliwości.

Uwaga: Misja i cele strategiczne nie powinny ulegać zmianie. W razie takiej konieczności, należy przygotować nową strategię.

Oceny wykonania strategii wraz z wnioskami dotyczącymi dalszych prac nad poszczególnymi projektami i ewentualnymi propozycjami korekt powinny być dokonywane przez osobę odpowiedzialną za koordynację strategii a następnie opiniowane przez specjalną komisję wybieraną w tym celu co roku przez Radę. Po zapoznaniu się z tą oceną Rada Gminy podejmuje uchwałę o kontynuacji prac oraz dokonuje ewentualnych zmian w strategii.