KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastruktura inżynieryjno-techniczna.

(5) Infrastruktura inżynieryjno-techniczna.

Zaopatrzenie w wodę

Obecne zaopatrzenie miasta w wodę pochodzi z układu Warszawskiego (80%) o niewystarczającym ciśnieniu oraz z ujęć lokalnych na terenie miasta, które pracują w przypadkach awarii wodociągu centralnego.

Kanalizacja sanitarna

Piastów odprowadza ścieki do oczyszczalni w Domaniewie. Północno-wschodnie tereny miasta są obsługiwane przez kolektor, który jest przeciążony, nie posiada rezerw i ulega częstym awariom. Cały obszar miasta wymaga rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej ogólnomiejskiej.

Kanalizacja deszczowa.

Piastów nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania wód odpadowych. Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest niewystarczająca. Podstawowymi odbiornikami wód opadowych są cieki Żbikówki (kanał Konotopa) z Piastowa Północnego oraz rów Reguły-Malichy. Są one przez to zanieczyszczone. Wody deszczowe odprowadzane są do cieków bez uprzedniego ich podczyszczenia. Ponadto bezpośrednio do cieków wodnych odprowadzane są dzikie podłączenia szamb. Szczególnie zanieczyszczony jest rów Reguły-Malichy.

Zaopatrzenie w gaz

Gaz jest dostarczany do części miasta przez magistralę Puławy-Warszawa-Gdańsk poprzez stację redukcyjno-pomiarową "Reguły". Planuje się drugą taką stację poza Piastowem ("Niebieskie Migdały").

Zaopatrzenie w ciepło

Zorganizowane zaopatrzenie w ciepło pochodzi z EC Pruszków I oraz z ciepłowni miejscowej w oparciu o źródła własne. W przyszłości głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło będzie EC Pruszków II w Mosznie. Budownictwo będące poza zasięgiem miejskiego systemu ciepłowniczego zaspokaja potrzeby z własnych źródeł (głównie gaz). Po zrealizowaniu stacji "Niebieskich Migdałów" zapotrzebowanie na gaz dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego będzie zaspokojone.

Energetyka

Stacja w Piastowie pokrywa zapotrzebowanie miasta na energię.

Utylizacja odpadów komunalnych

Po zamknięciu wysypiska na śmieci w Gąsinie problem składowania i utylizacji odpadów komunalnych stał się poważnym problemem dla Piastowa i dla całego powiatu pruszkowskiego. W celu rozwiązania tego problemu miasto przystąpiło do Międzygminnego Związku Komunalnego. Obecnie śmieci wywożone są na kompostówkę w Grodzisku Mazowieckim, do Góry Kalwarii na wysypisko Łubna, oraz na wysypisko w Lublinie.