KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencjał gospodarczy

(3) Potencjał gospodarczy

Na potencjał gospodarczy składają się: aktywność zawodowa mieszkańców i poziom ich dochodów, lokalny rynek pracy, poziom i rodzaj przedsiębiorczości, napływ zagranicznego kapitału, jak również stan środowiska naturalnego.


Bezrobocie

Bezrobocie wśród mieszkańców Piastowa jest stosunkowo niskie ok. 5%, poniżej średniej dla powiatu pruszkowskiego, gdzie we wrześniu 2000 kształtowało się ono na poziomie 7,7%, czyli niewiele ponad połowę średniej krajowej. Należy zwrócić uwagę, że region metropolitalny jest pod tym względem szczególnie uprzywilejowany, zwłaszcza w porównaniu z sąsiadującymi powiatami o charakterze rolniczym. Np. w powiecie nowodworskim, ostrołęckim czy gostynińskim bezrobocie w tym samym okresie wynosiło ok. 18%.

 

Wykres 10. Stopa bezrobocia w powiatach metropolii stołecznej i sąsiadujących

Dochody mieszkańców

Dochody mieszkańców Piastowa i pozostałych gmin pow. pruszkowskiego są stosunkowo wysokie w porównaniu do średniej kraju i woj. mazowieckiego. Zważywszy wysoką gęstość zaludnienia w Piastowie można wnioskować o stosunkowo dużej chłonności lokalnego rynku, co podnosi atrakcyjność miasta dla inwestorów oraz może ułatwiać rozwój lokalnego sektora usług.

 

Wykres 11 Podatek od dochodów osobistych w zł na jednego mieszkańca

Lokalny rynek pracy

Pomimo takich stosunkowo korzystnych warunków rozmiary lokalnego rynku pracy są niewielkie. Jedynie 21% mieszkańców Piastowa w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie na miejscu, w porównaniu do ponad 40% w gminach sąsiadujących. Natomiast gmina Warszawa Włochy importuje prawie połowę pracujących na jej terenie.

Mała zasobność lokalnego rynku pracy w Piastowie jest w dużej mierze wynikiem roli miasta wyznaczonej jej w okresie centralnego planowania jako "sypialni" dla tzw. Warszawskiego Okręgu Przemysłowego. Największym pracodawcą dla mieszkańców Piastowa są zakłady Ursusa i niedawna redukcja 2000 pracowników w tym zakładzie miała poważne skutki dla mieszkańców miasta w postaci kilkuprocentowego wzrostu bezrobocia. Natomiast restrukturyzacja największych zakładów miejscowego przemysłu (Tudora i Stomilu) nie poskutkowała znacznym spadkiem liczby miejsc pracy w Piastowie (wykres 13), jak to miało miejsce np. w sąsiadujących gminach.

 

Wykres 12 Procent zatrudnionych na terenie gminy w stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym. Gmina Włochy importuje pracowników z innych gmin.

Skutki transformacji rynkowej są w Piastowie ograniczone jeśli wziąść pod uwagę strukturę zatrudnienia - większość pracujących w mieście zatrudnionych jest w sektorze publicznym (51%). Podobne proporcje znajdujemy w Ursusie i w mniejszym stopniu w Pruszkowie. Uzależnienie lokalnego rynku pracy od sektora publicznego jest typowe dla całego Pruszkowskiego Zespołu Miejskiego, podczas gdy w gminach sąsiednich, a zwłaszcza w stołecznej gminie Włochy transformacja gospodarcza posunęła się znacznie dalej, przynosząc w efekcie ok. 70% zatrudnienia w sektorze prywatnym (wykres 14).

Branżowa struktura zatrudnienia wskazuje, że ośrodki pruszkowskiego zespołu miejskiego, w tym również Piastów, posiadają znacznie słabiej rozwinięty sektor handlu i usług rynkowych, aniżeli w gminach sąsiednich, gdzie transformacja gospodarcza jest dalej posunięta. Można przypuszczać, że ten właśnie sektor będzie się w Piastowie rozwijał najbardziej.

 

 

Wykres 13 Ubytek miejsc pracy w Piastowie i gminach sąsiadujących w okresie 1997-99 (w procentach)

Wykres 14 Struktura zatrudnienia: pracujący w sektorach publicznym i prywatnym w Pruszkowskim Zespole Miejskim w porównaniu do gmin sąsiednich.

Wykres 15 Struktura zatrudnienia wg. branż

Przedsiębiorczość

Poziom lokalnej przesiębiorczości jest w Piastowie stosunkowo niski, nawet w porównaniu do reszty Pruszkowskiego Zespołu Miejskiego (Pruszkowa i Ursusa). Wskaźnikiem przesiębiorczości jest liczba prywatnych firm na 1000 osób w wieku produkcyjnym i przedstawia go wykres 16. Niepokojące jest również, iż tempo przyrostu liczby prywatnych firm jest w Piastowie niewielkie, szczególnie na tle gmin sąsiadujących (wykres 17).

 

Biorąc pod uwagę stosunkowo wysoką chłonność lokalnego rynku w Piastowie można przypuszczać, że istnieją w mieście pewne hamulce przedsiębiorczości, nad którymi należy się zastanowić. Tym bardziej, że dochodowość firm działających w mieście jest dość wysoka w porównaniu do średniej dla powiatu, województwa i kraju. W tym kontekście wskaźnik obecności kapitału zagranicznego w mieście jest niższy od oczekiwanego (wykres 18).

 

Wykres 16: Przedsiębiorczość: liczba prywatnych firm na 1000 osób w wieku produkcyjnym

Wykres 17 Przyrost firm prywatnych w Piastowie i w gminach okolicznych w okresie 1997-99 (na 1000 osób w wieku produkcyjnym)

Wykres 18 Dochodowość przedsiębiorstw: podatek od osób prawnych na 1 pracującego

Wykres 19 Liczba firm z kapitałem zagranicznym na 1000 osób w wieku produkcyjnym.

Na 2500 prywatnych firm działających w Piastowie 25% stanowią firmy produkcyjne a ok. 35% stanowią firmy handlowo usługowe. Firmy obsługujące biznes stanowią ok. 14 %. Jest to najbardziej rozwojowy sektor i składają się na niego banki, pośrednictwo oraz szeroko rozumiany konsulting i przetwarzanie informacji. Wielkość tego sektora jest jednym ze wskaźników lokalnego rozwoju i w budowaniu strategii należy zwrócić uwagę na promocję miasta skierowaną do sektora otoczenia biznesu.

 

Wykres 20 Struktura firm działających w Piastowie i gminach sąsiadujących

Wykres 21 Wielkość sektora otoczenia biznesu (banki, pośrednictwo, konsulting): procent wśród wszystkich firm działających w mieście.

Wnioski z analizy potencjału gospodarczego

Wyniki analizy wskazują na istnienie w Piastowe niewykorzystanego potencjału rozwoju gospodarczego. Wynika to z porównania stosunkowo dobrej chłonności lokalnego rynku z niskim poziomem przedsiębiorczości mieszkańców. Również dobry poziom dochodowości firm działających w mieście wskazuje, iż Piastowem powinni się bardziej interesować zagraniczni inwestorzy anizeli to ma obecnie miejsce. Zwraca również uwagę zbyt słaby rozwój sektora usług, a zwłaszcza firm otoczenia biznesu (banki, pośrednictwo, konsulting, firmy badawczo-rozwojowe). W efekcie niewykorzystania lokalnego potencjału rozwojowego mieszkancy miasta są nadmiernie uzależnieni od miejsc pracy w sektorze publicznym.