KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencjał ludnościowy

(1) Potencjał ludnościowy

Liczba mieszkańców Piastowa - 23 400 tys. na przełomie lat 1999/2000 - nie uległa zasadniczej zmianie w ostatniej dekadzie. Prognoza demograficzna do roku 2010 przewiduje niewielki wzrost tej liczby o ok. 1000 osób. Jednak presje migracyjne mogą okazać się znacznie większe od obecnie przewidywanych z powodu dużych kontrastów rozwojowych między regionem metropolitalnym a sąsiadującymi terenami rolniczymi. Ruch ludności w Piastowie i gminach sąsiednich przedstawiają wykresy 4 i 5.

Piastów ma stosunkowo duży ruch migracyjny. W okresie trzech lat napłynęło tu 6,5% nowych mieszkańców natomiast ubyło 5,1%. Dodatnie saldo migracji jest stosunkowo niewielkie (1,4%), tym bardziej, że przyrost naturalny w Piastowie (podobnie jak w gminach sąsiednich) jest ujemny (Wykres 5). Prognoza demograficzna przewiduje podniesienie się przyrostu naturalnego, co w przypadku Piastowa uzasadnione jest stosunkowo młodym wiekiem mieszkańców (średnia ok. 38 lat). Z tego też powodu Piastów ma stosunkowo niski wskaźnik społecznego obciążenia (liczba emerytów przypadających na jedną osobę w wieku produkcyjnym - 0.21) co widać na wykresach 6 i 7.

 

 

 

Wykres 4 Napływ i odpływ ludności w Piastowie i w gminach sąsiednich w okresie trzech lat ('97-'99), w procencie ludności.

Wykres 5 Przyrost naturalny i saldo migracji w okresie 1997-99 (w procencie ludności)

Wykres 6 Procent mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Piastowie w porównaniu do gmin sąsiednich

Wykres 7 Obciążenie społeczne: liczba emerytów przypadająca na jedną osobę w wieku produkcyjnym