KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Region metropolitalny i jego bezpośrednie sąsiedztwo.

Część pierwsza

Diagnoza stanu i wstępne wnioski

I Region metropolitalny i jego bezpośrednie sąsiedztwo.

 

Piastów leży na obszarze odznaczającym się najbardziej dynamicznym rozwojem w całym kraju. Jest to zachodnie pasmo warszawskiego obszaru metropolitalnego, obejmujące obok powiatu stołecznego powiaty warszawski-zachodni, pruszkowski i piaseczyński. Rozkład potencjału rozwojowego wśród powiatów metropolii warszawskiej oraz bezpośrednio z nią sąsiadujących prezentuje Mapa 1

 

Mapa 1 Potencjał rozwojowy powiatów metropolii warszawskiej na tle sąsiednich powiatów Mazowsza.

Klasy potencjału: czerwony- I klasa, żółty- II klasa, niebieski- III klasa, granatowy- IV klasa

Żródło: Centrum Badań Regionalnych. Syntetyczny wskaźnik potencjału rozwojowego został skonstruowany na podstawie szczegółowych wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego, lokalnej infrastruktury oraz inwestycji samorządowych.

 

 

Promieniowanie warszawskiej metropolii jest najsilniejsze w lewobrzeżnej części obszaru metropolitalnego i jest ono odwrotnie proporcjonalne do odległości od stolicy. Piastów leży w niewielkiej odległości zaledwie 14 km. od centrum Warszawy.

Z dynamicznym rozwojem obszaru metropolitalnego silnie kontrastuje stagnacja sąsiadujących terenów wiejskich centralnego Mazowsza. Wielkość tych kontrastów obrazuje poniższy wykres.

 

Wykres 1. Różnice w potencjale rozwojowym powiatów obszaru metropolitalnego w porównaniu do powiatów sąsiadujących.

Syntetyczny wskaźnik potencjału rozwojowego skonstruowany został przy użyciu metody analizy czynnikowej na podstawie szczegółowych wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego, inwestycji samorządowych w lokalną infrastrukturę oraz jakości tej infrastruktury.

 

 

Piastów nie sąsiaduje bezpośrednio z terenami zapóźnionymi, znajdującymi się w sąsiedztwie obszaru metropolitalnego, co jest dla miasta korzystne. Jednak takie niezbyt odległe powiaty jak grójecki, żyrardowski czy skierniewicki wykazują stosunkowo niską dynamikę rozwojową. Nawet sąsiednia metropolia łódzka pozostaje w tyle pod względem tempa rozwoju w stosunku do metropolii warszawskiej. Można więc oczekiwać coraz bardziej zwiększającej się presji migracyjnej z terenów słabiej rozwijających się do obszaru metropolitalnego stolicy.