KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Miasta Piastowa w trybie bezprzetargowym

Dotyczy

  1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek /aport/.
  2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
  3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
  4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
  5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Wymagane dokumenty
Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek, wskazując przedmiot nabycia wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty

  1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
  2. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

1.    Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2.    Burmistrz na mocy Uchwały Rady Miejskiej podejmuje zarządzenie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia. Organ przeprowadza postępowanie, które polega na ustaleniu uprawnień wnioskodawcy do bezprzetargowego nabycia nieruchomości, uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej, a w razie konieczności przeprowadza podział geodezyjny nieruchomości, dokonaniu wyceny, Burmistrz Miasta w formie zarządzenia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu oraz informację o tym ogłasza się w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie. Po upływie terminu podania wykazu do publicznej wiadomości prowadzone są z nabywcą rokowania.
3.    Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4.  Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku.

 

Tryb odwoławczy
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia przez strony oświadczenia woli przed notariuszem.
 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250

Podstawa prawna
Dział II, rozdział 1, rozdział 3 art. 32 i art. 34 oraz rozdział 4 art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).