KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.
 2. stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 3. wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
 5. pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 6. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 w 3 egzemplarzach
 7. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 8. wykaz zmian gruntowych;
 9. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 10. mapę z projektem podziału.

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie

Termin i sposób załatwienia sprawy
Według terminów określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Uwaga:
Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, Burmistrz Miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
 

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Piastowa w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
pok. 13 i 14
tel.(0-22) 723-64-99 w.6

Podstawa prawna

 1. Art. 92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r Nr 261, poz. 2603 z póżn.zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U z 1998r. nr 25, poz. 130 z póżn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)