KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3-ch miesięcy)
 3. inne dokumenty wg. wzoru wniosku w zależności od podmiotu wnioskującego o przekształcenie

Opłaty
Opłata skarbowa 10 zł.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz.1635

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Według terminów określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Burmistrza.
 3. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
 4. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.
   

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Piastowa.
 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 ze zm.)

 

Załączniki: