KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena

                                                                                                                                                                                   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ul. Namysłowskiego 11

tel./fax: 22 723 65 85

www.nansen.edu.pl

lonansen@poczta.onet.pl

Dyrektor - Regina Radziszewska

 

Człowiek pragnie wiedzieć, poznawać - jeżeli przestanie pragnąć, nie jest godzien miana człowieka.

Fridtjof Nansen

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. FRIDTJOFA NANSENA
w 2016 ROKU BĘDZIE OBCHODZIĆ 70 LAT ISTNIENIA

Szkoła jest prowadzona przez powiat pruszkowski.

www.nansen.edu.pl                         www.facebook.com/LONansen

 

Propozycja klas w liceum ogólnokształcącym (3 lata) i technikum (4 lata).
Rok szkolny 2015 / 2016

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1) klasa mundurowa społeczno-prawna

rozszerzenia: historia lub wiedza o społeczeństwie i język angielski
zajęcia dodatkowe: przygotowanie wojskowe - zajęcia kondycyjne, strzeleckie, musztra, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy prawa, zajęcia informatyczne - pakiet biurowy, ekonomia w praktyce - własna firma

Klasa dla dziewcząt i chłopców. Uczeń marzy o służbie w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, bądź podjęciu studiów. Spędza czas maksymalnie aktywnie. Uczy się dyscypliny, porządku, odpowiedzialności. Działania w trudnych warunkach terenowych. Poznaje techniki strzelania, wspinaczki, samoobrony. Wzmacnia wytrzymałość fizyczną i psychiczną, uczy się pokonywać strach. Działa w grupie zapaleńców.
Profil klasy umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, będącego przepustką na każdy kierunek studiów. Ukończenie klasy służb mundurowych daje możliwość wyboru kształcenia na uczelniach wojskowych i policyjnych, na prawie, politologii, socjologii, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe lub zarządzanie kryzysowe.
Uczniowie klasy mundurowej posiadają umundurowanie galowe - piątek jest dniem mundurowym. Klasa objęta jest patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. Współpracuje z jednostkami Straży Pożarnej w Piastowie i Pruszkowie oraz Centrum Honorowego Krwiodawstwa.

2) klasa promocji zdrowia

rozszerzenie: biologia lub chemia lub fizyka i język angielski
zajęcia dodatkowe: język łaciński w medycynie lub ekonomia w praktyce - własna firma lub zajęcia informatyczne - statystyka w medycynie

Nauka pozwala na upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie umiejętności pozytywnej stymulacji własnego rozwoju, odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody, podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi, rozwijanie postawy badawczej uczniów, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu, kształtowanie umiejętności paramedycznych, rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.

TECHNIKUM

technik obsługi turystycznej

rozszerzenie: geografia i język angielski.

Uczeń kocha podróże, pragnie poznać nowych, ciekawych ludzi i jednocześnie chce osiągnąć stabilizację finansową. Technik obsługi turystycznej potrafi organizować działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczne. Wie jak obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych. Rozlicza imprezy i usługi turystyczne. Program technikum zapewnia zdobycie umiejętności reagowania na zapotrzebowania ogólne i indywidualne w branży oraz umiejętności i wiedzy pozwalającej pracować i zarządzać firmami turystycznymi, gastronomicznymi i hotelarskimi na europejskim poziomie. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo, public relations, itp.
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu oraz prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracę znajdą w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej.

DOPASOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY

technik handlowiec

rozszerzenie: matematyka i język angielski.

Technik handlowiec potrafi: organizować działalność małej firmy handlowej, organizować pracę własną i pracę niewielkich zespołów ludzkich, prowadzić negocjacje handlowe, posługiwać się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami, redagować korespondencję handlową w języku polskim i obcym, wypełniać dokumenty typowe dla działalności handlowej, organizować i prowadzić działania reklamowe, kształtować właściwe związki firmy handlowej z otoczeniem rynkowym, samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem, korzystać z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych, rozpoznać właściwe metody odbioru jakościowego, przechowywania i konserwacji towarów.


Dni otwarte:

24 kwietnia, godz. 17.00 – prezentacja klas.
22 maja, godz. 13.00 – wspólna zabawa, Dzień Sportu i Dzień Dziecka.
 

  Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie - zdjęcia