KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargu

Termin i sposób załatwienia sprawy

  1.    Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych. Burmistrz na mocy Uchwały Rady Miejskiej podejmuje zarządzenie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia.
  2.    Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości oraz wycenie nieruchomości, Burmistrz Miasta w formie zarządzenia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, oraz informację o tym ogłasza się w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  3.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości i terminie.
  4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 1996r. Nr 54, poz. 245 z póżn.zm.).
  5.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ch dni od daty przetargu.
  6.  Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium bądź pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje.
  7.  Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
  8.  Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.
 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250
 

Podstawa prawna
Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz. U z 1998r. Nr 9,  poz. 30 z póżn. zm./.