KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydzierżawianie gruntów

Wymagane dokumenty
Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę, określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również sposób użytkowania nieruchomości.

Opłaty

  1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
  2. Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie

Termin i sposób załatwienia sprawy

  1. W przypadku przeznaczenia gruntu do wydzierżawienia, sporządzany jest stosowny wykaz, który wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu oraz informację o tym ogłasza się w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie.
  2. Sprawy z zakresu wydzierżawiania gruntów mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na ostateczne załatwienie wniosku.
     

Tryb odwoławczy
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym
 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250
 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.)
  2. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
  3. Art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r . Nr 142 ,poz.1591 z póżn.zm.)