KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie umów użyczenia

Wymagane dokumenty
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren z określeniem powierzchni na mapie geodezyjnej oraz określenie celu użyczenia.

Opłaty
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie.

Termin i sposób załatwienia sprawy

  1. Postępowanie w sprawach umów użyczenia wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu;
  2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek i sprawdzeniu księgi wieczyste, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Burmistrz Miasta;
  3. Sprawy z zakresu udostępnienia nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.
 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r nr 16 poz.93 z późn.zm)