KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty
Akt notarialny - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy (położonej na terenie Gminy)

Opłaty
Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie.

Termin i sposób załatwienia sprawy

  1. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami przygotowuje niezbędne dokumenty. Burmistrz Miasta w okresie 1 m-ca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w przypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz Miasta na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
  2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu Burmistrz Miasta składa oświadczenie w formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu.

Tryb odwoławczy
Nie przewiduje się trybu odwoławczego , gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny-warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Oświadczenie złożone w konsekwencji zawartej warunkowej umowy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250
 

Podstawa prawna
Dział III Rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm)