KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azbest - dobre praktyki

Uwaga - azbest!

Znaj prawdę o azbeście

  • Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.
  • Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku - dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
  • Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.
  • Pamiętaj: Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności!

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność i dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce.

Azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim (co najmniej około 85%) do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także, w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Produkcja płyt azbestowo cementowych na ziemiach polskich rozpoczęła się w 1907 roku i trwała do roku 1998.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 1). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej - sporządzają następne "Oceny..." w terminach wynikających z warunków poprzedniej "Oceny..." tzn.:

  • po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,
  • po roku, jeżeli przy poprzedniej "Ocenie..." ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Jeden egzemplarz "Oceny..." właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - do czasu sporządzenia następnej "Oceny..".

Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji według załączników:
Załącznika nr 2 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
Załącznika nr 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest - co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

  • oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest - odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu,
  • opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,
  • zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. "miękkie"), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska - właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Dokumenty do pobrania:
 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest.
Wykaz zakładów prowadzących działalność usługową związaną z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu

Więcej informacji na stronach:
http://www.mgip.gov.pl (szukaj hasła azbest)
http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/03120000.htm