KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa

12-06-2015

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015. poz. 199 j.t.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr VII/31/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - "W. Witosa1" obejmującego obszar ograniczony:

• od północy: południowo – zachodnią granicą działki nr ew. 275/10 obr. 6;
• od wschodu: granicą administracyjną miasta Piastowa z dzielnicą Warszawa - Ursus;
• od południa: północną granicą działki nr ew. 271/3 obr. 6, jej przedłużeniem do wschodniej granicy działki nr ew. 264/1 obr. 6, następnie wschodnią i północną granicą działki nr ew. 264/1 obr. 6, wschodnią i północną granicą działki nr ew. 262/29 obr. 6, jej przedłużeniem do działki nr ew. 262/9 obr. 6, północną granicą działki nr ew. 262/9 obr. 6, południową granicą działki nr ew. 253/1 obr. 6, północno – wschodnią, a następnie północno – zachodnią granicą działki nr ew. 252/4 obr. 6;
• od zachodu przedłużeniem zachodniej granicy działki nr ew. 252/4 obr. 6 do zachodniej granicy działki nr ew. 247/3 obr. 6, a następnie zachodnią granicą tej działki.

Treść uchwały oraz z załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie internetowej miasta Piastowa w zakładce BIP.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07. 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013. poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 06.07. 2015r. mogą wnosić wnioski.

Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
 

« Powrót