KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na VIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na VIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

19-05-2015

W dniu 26 maja 2015 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy VII i VIII sesją RM.
5. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie w 2014 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Piastun” w Piastowie w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” za 2014
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta
Piastowa na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Piastowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Piastowie i nadania Statutu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Piastowa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Piastowa
17. Wybór członków do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad VIII sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
Agata Korczak

« Powrót