KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświata

Informacja dotycząca planowanych zmian obwodów szkół podstawowych.

Informacja dotycząca planowanych zmian obwodów szkół podstawowych.

11-03-2015

Szanowni Państwo!

W piastowskich szkołach podstawowych odbyły się spotkania dla rodziców dzieci rozpoczynających we wrześniu br. naukę w klasach pierwszych. Dyrektorzy szkół przekazali informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas pierwszych i planowanych zmian obwodów szkolnych.

Na podstawie danych z ewidencji ludności w roku szkolnym 2015/16 planuje się utworzenie 17-18 oddziałów klas pierwszych. Wobec znacznego przepełnienia szkół podstawowych wszystkie nowe oddziały nie zmieszczą się w dotychczasowych budynkach szkół. Planowane jest utworzenie 5-6 oddziałów klas pierwszych w budynku Gimnazjum Nr 2 przy Al. Tysiąclecia 5. W najbliższym roku szkolnym oddziały te będą organizacyjnie podporządkowane Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Brandta 22. W następnym roku szkolnym ( 2016/17) powołana zostanie Szkoła Podstawowa Nr 3, a Gimnazjum Nr 2 utworzy zespół gimnazjalno - licealny z Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza.

Zmiany obwodów wszystkich szkół podstawowych dokonane zostaną po rekrutacji
(w kwietniu 2015 r.), kiedy znana będzie liczba uczniów z poszczególnych rejonów Piastowa. Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w budynku Gimnazjum Nr 2 pozostaną w nim dalej, jako uczniowie szkoły Podstawowej Nr 3. W okresie wakacji pomieszczenia gimnazjum zostaną dostosowane do potrzeb uczniów klas pierwszych. Od września 2015 r. uczniowie będą mieli zapewniony dostęp do wszystkich specjalistów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 (logopeda, psycholog itp.) oraz zajęć pozalekcyjnych, będzie także zapewniona opieka w świetlicy.

Dla wszystkich dzieci 6 -letnich, które będą miały odroczony obowiązek szkolny zostanie zorganizowany oddział przedszkolny - tak jak dotychczas - w Gimnazjum Nr 1. Decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub uprawniona niepubliczna poradnia psychologiczno -pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców / prawnych opiekunów.


Burmistrz Miasta Piastowa - Grzegorz Szuplewski
 

« Powrót