KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 6 lutego 2015 r.

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 6 lutego 2015 r.

10-02-2015

Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Wręczenie nominacji członkom Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowało jej III kadencję. Przez najbliższe 2 lata rada będzie wspierać marszałka, opiniując i konsultując projekty realizowane przez samorząd województwa.

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4835,rozpoczeli-trzecia-kadencje-.html

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/informacja_w_sprawie_zakonczenia_weryfikacji_formalnej_glosow_oddanych_na_kandydatow_na_czlonk.html?cHash=6a0848436c

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014 - 2020)

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_kandydatow_do_komitetu_monitorujacego_rpo_wojewodztwa_mazowieckiego_na_lata_2014_2020.html?cHash=ff0f76510a

http://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2203,nabor-kandydatow-do-komitetu-monitorujacego-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2014-2020.html

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 77/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku. Oferty można składać do 27 lutego.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_z_zakresu_kultury_fizycznej_w_2015_roku.html?cHash=fe2091e499

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_obszarze_polityka_spoleczna_dzialania-2.html?cHash=1050a59855

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_obszarze_polityka_spoleczna_dzialania.html?cHash=dbd1ac1484

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_obszarze_polityka_spoleczna_dzialania-1.html?cHash=e43dc13f3d

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - "Na wakacje po uśmiech"

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, zadanie pn.: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_obszarze_polityka_spoleczna_na_waka.html?cHash=999e5e4389

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - „Pogodne Lato”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_obszarze_polityka_spoleczna_pogodne.html?cHash=e7c80a1c89

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania ekspertów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/lista_przedstawiceli_organizacji_pozarzadowych_do_komisji_konkursowych.html

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 022 59 79 172
e-mail: dialog@mazovia.pl
www.dialog.mazovia.pl


 

« Powrót