KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

17-12-2014

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2015r do 31 grudnia 2015r.

Podstawa prawna: art.13 ust.1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z poźn. zm.).

Dofinansowane mogą być następujące zadania:

1. Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży.

2. Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży – w różnych dyscyplinach sportu.

3. Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w ognisku.

4. Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej "Dni Piastowa na sportowo" - maj 2015r.

5. Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej "Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych"- wrzesień 2015r.

6. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji "Wakacje w mieście" w terminie 1.07 - 31.08.2015r. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Dopuszcza się organizację zajęć dla grup minimum 30 osobowych, okres minimalny realizacji zadania 14 dni. Przyznana kwota będzie proporcjonalna do okresu trwania zadania i liczby uczestników.

7. Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji narodowej.

8. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt i dokarmianie zwierząt na terenie Miasta Piastowa /działalność całoroczna/.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Piastów ul. 11-Listopada 2 w terminie do 19 stycznia 2015 r. do godz. 18.00 oferty wraz z załącznikami na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6,poz.25).
Wszystkie rubryki formularza muszą być wypełnione. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie i opisana nazwą i numerem zadania.

1. Oferent ubiegający się o przyznanie środków publicznych na realizację zleconego zadania zobowiązany jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem, winna być sporządzona z należytą starannością.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, przy czym termin realizacji zadania powinien trwać najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z poźn. zm.) składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
g) wykaz załączników.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

6. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

7. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.

8. Wymagane załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2014 bądź w przypadku, gdy nie zostało ono dotychczas sporządzone za rok wcześniejszy. W przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
c) informacja o środkach budżetowych otrzymanych w ostatnich 2 latach i sposobie ich rozliczenia oraz o dotacjach uzyskanych od innych dysponentów środków publicznych na realizację zadania,
d) kopia aktualnego statutu,
e) wykaz kadry, kwalifikacje do pracy (kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach).
f) w przypadku istnienia upoważnień do podpisywania dokumentów winny być one dołączone do oferty.
g) do oferty mogą być załączone inne rekomendacje lub opinie o oferencie lub projekcie.

9. Kryteria wyboru ofert:
a) koszt realizacji zadania.
b) standard miejsca, bazy i wyposażenia.
c) atrakcyjność programu pracy z dziećmi i młodzieżą (wycieczki, zajęcia sportowo - rekreacyjne, konkursy, zajęcia kulturalne, specjalistyczny charakter zajęć),
d) kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania.
e) źródła finansowania zadania.

10. Burmistrz Miasta Piastowa w 2014r. udzielił dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie ok. 266 000 zł.

11. O rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz Miasta Piastowa powiadomi pisemnie oferentów o wyborze oferty i przedstawi listę na stronie internetowej miasta Piastowa (www.piastow.pl).

12. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Miasta Piastowa
/tel. 22 770 52 05/.

 

 

 

« Powrót