KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

07-10-2014

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 3 października 2014r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2015 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Wnioski i uwagi do projektu „Rocznego programu współpracy w 2015 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” możecie Państwo zgłosić drogą elektroniczną na adres : sekretarz@piastow.pl, orgpozarz@piastow.pl.
Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa

Zarządzenie Nr 153/2014
Burmistrza Miasta Piastowa
z dnia 3 października 2014r


w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Rocznego programu współpracy w 2015 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na podstawie § 4 „Regulaminu szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXIII/351/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010r w zw. z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Piastowa , mających na celu poznanie opinii wspomnianych organizacji w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy w 2015 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

§ 2

Termin zakończenia konsultacji wyznaczam na dzień 24 października 2014r.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) spotkania Burmistrza Miasta Piastowa z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) elektronicznego zapytania o uwagi i opinie na temat projektu „ Rocznego programu współpracy w 2015 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowanego w BIP-ie i na stronie www. piastow.pl.

§ 4

Procedury związane z przeprowadzeniem konsultacji określa „Regulamin szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji” stanowiący załącznik do Uchwały Nr LXXIII/351/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010r.

§ 5

Wykonanie i nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Piastowa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA 2015 ROK
( projekt )

 

Ustala się roczny program współpracy Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2015r.

§ 1

1. Celem programu jest :
1/ Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Miastem Piastów i organizacjami pozarządowymi.
2/ Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej Miasta Piastowa.

2. Osiągnięcie celu określonego w ust. 1 nastąpi poprzez :

1/ Umocnienie lokalnych działań i stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Miasta Piastowa.
2/ Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Mieście Piastowie.
3/ Pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych i poprawę jakości życia;
4/ Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Piastowa.
5/ Ugruntowanie pozycji organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
6/ Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
7/ Integrację podmiotów sektora pozarządowego w sferze realizacji zadań publicznych
8/ Wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Miastem Piastów jako elementu długoterminowego programu współpracy obejmującego okres kilku lat.


§ 2
1. Współpraca Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi będzie odbywać się na zasadach pomocowości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności , uczciwej konkurencji oraz jawności.

2. W myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron Miasto Piastów uznaje prawo organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów należących do sfery zadań publicznych i w tym zakresie współpracuje z nimi oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie.

3. Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych.

4. Kierując się zasadą efektywności Miasto Piastów , przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów ustawy o finansach publicznych.

5. Mając na względzie zasadę jawności, Miasto Piastów udostępnia współpracującym z nim organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami

§ 3

Zadaniami priorytetowymi współpracy Miasta Piastowa z organizacjami w 2015 roku będą zadania w zakresie:
1. Przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym poprzez :
a)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
b)prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie miasta Piastowa;
c)realizację programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
2. Opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez:
a) zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
b) organizację zająć pozalekcyjnych,
c) działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w ogniskach bądź świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych.
3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
4. Upowszechniania i podtrzymywanie kultury i tradycji narodowej poprzez:
a) wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Piastów i jego dziedzictwo kulturowe,
b) organizację zająć kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
c ) wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej.
e) organizację imprez masowych.
5. Działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.
6.Działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu.
7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportu, w celu m.in. przygotowania zawodników piastowskich klubów sportowych do rywalizacji,
b)organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Piastowa, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów,
c)prowadzenie zajęć w różnych sportach, których celem jest przygotowanie zawodników piastowskich klubów sportowych, do udziału w rozgrywkach ligowych, w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz. 857 z późn. zm.).
8. Działań na rzecz zdrowia i ochrony środowiska poprzez upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowia i ochrony środowiska.
9. Działań na rzecz samorządności i społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację spotkań i promowanie działalności wydawniczej upowszechniającej idee samorządności i solidarności obywatelskiej.
10. Działań na rzecz walki z bezdomnością zwierząt i ograniczenia populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa.

§ 4

Współpraca Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie może przyjmować formy finansowe i pozafinansowe, a w szczególności w postaci:
1/ finansowe:
a) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
b) wsparcie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2/ pozafinansowe:
a)wzajemne przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działalności,
b)konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
d) opiniowanie wniosków i udzielanie rekomendacji przy staraniach się o pozyskanie środków z innych źródeł niż budżet Miasta Piastowa,
e) informowanie o współpracy dyrektorów miejskich placówek budżetowych oraz innych instytucji współfinansowanych z budżetu Miasta, a także promowanie współpracy w miejskich środkach masowego przekazu,
f) udostępnianie nieodpłatnie lokali i urządzeń biurowych.

§ 5

1.Wybór projektów złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań Miasta wymienionych w § 3 odbywa się na zasadzie konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym na zasadach określonych w art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Konkursy ogłasza Burmistrz Miasta Piastowa.
3.Ogłoszenie konkursu na realizację zadań przez organizacje pozarządowe następuje po zapewnieniu środków finansowych w budżecie Miasta Piastowa.
4.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Miasta Piastów na rok 2015.


§ 6

1.W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Burmistrz Miasta Piastowa powołuje komisję składającą się z przedstawicieli Urzędu , przedstawicieli Rady Miejskiej w Piastowie oraz osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie.
2. Do zadań Komisji należy:
a) ocena ofert pod względem formalnym,
b) rozpatrzenie złożonych ofert pod względem merytorycznym ,
c) zaproponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w celu realizacji poszczególnych zadań.

§ 7

1.Burmistrz Miasta Piastowa informuje organizacje pozarządowe o planowanych kierunkach działalności poprzez:
a)stronę internetową www.piastow.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej,
b)spotkania z organizacjami pozarządowymi,
c)prasę lokalną,
d)ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu.
2.Organizacje pozarządowe informują Burmistrza o planowanych kierunkach działania i zrealizowanych przedsięwzięciach w trakcie wspólnych spotkań.
3.Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane bezpośrednio Burmistrzowi lub za pośrednictwem Sekretarza Miasta.
4.Miernikami efektywności programu będą informacje dotyczących jego realizacji , a w szczególności:
a)liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej,
b)liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
c)liczba odbiorców zadań i działań publicznych,
d)wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań publicznych,
e)wysokości wykorzystanych środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Piastowa na realizację tych zadań.

§ 8

Burmistrz Miasta Piastowa składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z rocznej realizacji Programu w 2015 roku w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.

 

 

 


 

« Powrót