KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XLII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XLII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

15-10-2013

W dniu 22 października 2013 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Projekt porządku obrad:


1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLI a XLII sesją
      RM.
5. Przedstawienie wniosków Komisji Rady Miejskiej do budżetu Miasta Piastowa
    na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
      2013 rok Miasta Piastowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie
      Finansowej na lata 2013-2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
      od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,
      wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na
      podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
      finansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Piastów dla aktywnej integracji”
        w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1,
      Poddziałanie 7.1.1. w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
          przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych
          na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów
          publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
          przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Piastów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/104/2012 Rady Miejskiej
          w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad przyznawania
          wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla
          osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
          w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym zmienioną
          Uchwałą Nr XXII/114/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012
          roku.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XLII sesji RM w Piastowie.


 

« Powrót