KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

18-06-2013

W dniu 25 czerwca 2013 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 17.30.

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXVI a XXXVIII sesją RM.
5. Przedstawienie informacji na temat działalności Samodzielnego Publicznego      Zakładu Opieki Zdrowotnej „PIASTUN” w 2012 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PIASTUN” za 2012 roku
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i sprawozdania finansowego za 2012 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania
budżetu za 2012 rok,
d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za
2012 rok,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej dot. absolutorium,
g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Piastowa
za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
2013 rok Miasta Piastowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Miasta Piastowa na lata 2013-2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Piastowa
15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, miastem Pruszków,
gminą Michałowice, miastem Piastów przy udziale Województwa Mazowieckiego
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
w sprawie przebudowy rowu U-1 z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki
Raszynka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Piotra Chilińskiego na bezczynność
Burmistrza Miasta Piastowa.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji RM w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

                w Piastowie

                    Maria Ziółek

 

« Powrót