KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

02-11-2012

Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/133 /2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2012.6834) uprzejmie informuję, iż dnia 09 listopada 2012r. rozpoczną się konsultacje projektów uchwał:

1. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Piastowa
2. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
4. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piastowa

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Miasta Piastowa, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 09.11.2012 do dnia 20.11.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.
Wypełniony formularz można:
• przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: odpady@piastow.pl lub
• złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piastowa, ul. 11-go Listopada 2 w godzinach pracy Urzędu.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Piastowie te. 22/ 770-52-43
 

Załączniki:

« Powrót