KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

16-10-2012

 

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 16 października 2012r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2013 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Wnioski i uwagi do projektu „Rocznego programu współpracy w 2013 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” możecie Państwo zgłosić drogą elektroniczną na adres : sekretarz@piastow.pl.
Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa

Zarządzenie Nr 170/2012
Burmistrza Miasta Piastowa
z dnia 16 października 2012r


w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Rocznego programu współpracy w 2013 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na podstawie § 4 „Regulaminu szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXIII/351/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010r w zw. z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Piastowa , mających na celu poznanie opinii wspomnianych organizacji w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy w 2013 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

§ 2

Termin zakończenia konsultacji wyznaczam na dzień 31 października 2012r.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) spotkania Burmistrza Miasta Piastowa z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) elektronicznego zapytania o uwagi i opinie na temat projektu „ Rocznego programu współpracy w 2013 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowanego w BIP-ie i na stronie www. piastow.pl.

§ 4

Procedury związane z przeprowadzeniem konsultacji określa „Regulamin szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji” stanowiący załącznik do Uchwały Nr LXXIII/351/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010r.

§ 5

Wykonanie i nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Piastowa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2013r
(projekt)

1. Ustala się roczny program współpracy Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2013r mający na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej Miasta Piastowa.
2. Osiągnięcie celu określonego w ust. 1 nastąpi poprzez :
1/ zwiększenie wpływu lokalnych organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej gminy,
2/ tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Piastowa
3/ umocnienie lokalnych działań i ugruntowanie pozycji organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
5/ zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6/ zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych.

§ 2
W ramach rocznego programu na 2013r będą realizowane zadania w zakresie:
1/ Przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym poprzez realizację następujących zadań:
a)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
b)prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie miasta Piastowa,
c)realizację programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
2/ Opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez realizację następujących zadań:
a)zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
b)organizacja zająć pozalekcyjnych,
c)działań opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w ogniskach bądź świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych.
3/ Działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez realizację następujących zadań:
a)wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
4/ Upowszechniania kultury i tradycji narodowej poprzez realizację następujących zadań:
a)wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Piastów i jego dziedzictwo kulturowe,
b)organizację zająć kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
c)organizację imprez masowych.
5/ Działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez realizację programów w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
6/ Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez realizację następujących zadań:
a)upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest m.in. przygotowanie zawodników piastowskich klubów sportowych do rywalizacji,
b)organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Piastowa, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów,
c)prowadzenie zajęć w różnych sportach, których celem jest przygotowanie zawodników piastowskich klubów sportowych, do udziału w rozgrywkach ligowych, w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
7/ Działań na rzecz zdrowia i ochrony środowiska poprzez upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowia i ochrony środowiska.
8/ Działań na rzecz samorządności i społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację spotkań i promowanie działalności wydawniczej upowszechniającej idee samorządności i solidarności obywatelskiej.
9/ Działań na rzecz walki z bezdomnością zwierząt i ograniczenia populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa.

§ 3

Współpraca Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego może przyjmować formy finansowe i pozafinansowe, a w szczególności w postaci:
1/ finansowe:
a) powierzanie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2/ pozafinansowe:
a) wzajemne przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działalności,
b) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
d) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta poprzez opiniowanie wniosków i rekomendacji,
e) informowanie o współpracy dyrektorów miejskich placówek budżetowych oraz innych instytucji współfinansowanych z budżetu Miasta, a także promowanie współpracy w miejskich środkach masowego przekazu.

§ 4

1.Wybór projektów złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań miasta wymienionych w § 2 odbywa się na zasadzie konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym na zasadach określonych w art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Konkursy ogłasza Burmistrz Miasta Piastowa.
3.Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych na zadania w budżecie.
4.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Miasta Piastów na rok 2013.

§ 5

1.W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Burmistrz Miasta Piastowa powołuje komisję składającą się z przedstawicieli Urzędu , przedstawicieli Rady Miejskiej w Piastowie oraz osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie.
2. Do zadań Komisji należy:
a) ocena ofert pod względem formalnym,
b) rozpatrzenie ofert złożonych przez oferentów,
c) zaproponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w celu realizacji poszczególnych zadań.

§ 6
1.Burmistrz Miasta Piastowa informuje organizacje pozarządowe o planowanych kierunkach działalności poprzez:
a)stronę internetową www.piastow.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej,
b)spotkania z organizacjami pozarządowymi,
c)prasę lokalną,
d)ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu.
2.Organizacje pozarządowe informują Burmistrza o planowanych kierunkach działania i zrealizowanych przedsięwzięciach w trakcie wspólnych spotkań.
3.Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane bezpośrednio Burmistrzowi lub za pośrednictwem Sekretarza Miasta.
4.Mierniki efektywności programu będą oparte na informacjach dotyczących jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:
a)liczbie organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej,
b)liczbie osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
c)liczbie odbiorców zadań i działań publicznych,
d)wysokości środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań publicznych,
e)wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Piastowa na realizację tych zadań.

§ 7

Burmistrz Miasta Piastowa składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z rocznej realizacji uchwały w 2013 roku w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.
 

« Powrót